Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Bądź szczupłą mamą

24 sierpnia 2013

Czy po urodzeniu dziecka kobiety są skazane na nad­wagę? Zdecydowanie nie! Powrót do formy po ciąży nie powinien być trudny, wystar­czy zająć się swoim wyglądem i zdrowiem w mądry sposób.

Wiele pań po ciąży ma duże problemy z powrotem do szczupłej syl­wetki. Z chwilą pojawienie się małego człowieka ich życie uległo cał­kowitej zmianie. Teraz jego cen­trum stało się dziecko, źródło wiel­kiego szczę­ścia, ale także wielu trosk i zmar­twień. Zajęte stale troską o dziesiątki więk­szych i mniej­szych spraw nie mają nawet czasu o pomyśleniu o sobie. Nie­które uważają, że to nie jest odpowiedni czas na przej­mowanie się tym, czy i kiedy się schud­nie. W rzeczywisto­ści warto zająć się tym jak naj­szyb­ciej.
Tak naprawdę pierw­sze kroki pozbywaniu się nad­wagi można zacząć już po porodzie. Pod żadnym pozorem nie oznacza to stosowania katorż­niczych diet. Wystar­czy jedynie trzymać się kilku zasad, jak chociażby unikanie solenia dań, a waga powoli, ale sys­tematycz­nie zacznie się zmieniać.
Dobrze też jak naj­szyb­ciej zacząć ruszać się, wychodzić z domu i chodzić nawet na nie­wiel­kie spacery. To wszystko pomoże organizmowi nabrać sił i wrócić do kon­dycji, na jakiej nam zależy. A co z obowiąz­kami mamy? Panie powinny jak naj­szyb­ciej opanować sztukę dzielenia się obowiąz­kami przy dziecku z innymi człon­kami rodziny, Prze­świad­czenie, że jako mama wszystko naj­lepiej zrobię sama przy dziecku, na dłuż­szą metę nie prowadzi do niczego dobrego. Kobieta czuje się wyczer­pana fizycz­nie i psychicz­nie, narasta w niej prze­świad­czenie, że stała się więź­niem nowej sytuacji życiowej. Pojawia się stres, z którym próbuje upo­rać się przy pomocy nie­zdrowego jedzenia, co z kolei prowadzi do wzrostu wagi ciała. Nie warto doprowadzać do roz­woju takiej sytuacji. Pamiętajmy, że dziec­kiem może zaj­mować się nasz part­ner. Powiedzmy mu wyraź­nie, ale spo­koj­nie, co kon­kret­nie chcemy, aby robił, pomagając nam przy dziecku. Nie­stety, nie­którzy panowie są już tak skon­struowani, że wymagają jasnych i czytel­nych komunikatów, domyślanie się potrzeb kobiety nie jest ich naj­moc­niej­szą stroną. Zrób­cie to dla siebie, ale także dla pozostałych człon­ków rodziny. Wasze samo­poczucie ma ogromny wpływ na atmos­ferę w domu, a ten nie może być szczęśliwym miej­scem, jeśli mama czuje się nie­szczęśliwa.

Co zrobić, jeśli ten pierw­szy okres po porodzie minął, a nad­waga nadal jest z nami, albo co gor­sza, prze­kształ­ciła się w otyłość? Na to też mamy spraw­dzone i skuteczne metody. Wszystko wymaga tylko prze­myślanych działań i czasu. Efekty będą nie­samowite. Wystar­czy tylko nam zaufać i trzymać się proponowanych wytycz­nych. Opanowanie otyło­ści, jaka powstała po ciąży, jest moż­liwe. Wystar­czy chcieć się sobą zająć. Doskonałym przy­kładem, jak działa Gaca Sys­tem, jest historia Elż­biety Nowak, mamy trójki dzieci, która korzystając z naszych porad, zmieniła się nie do poznania, a co więcej, odzyskała zdrowie i radość życia.

  

Można mieć płaski brzuch

Roz­mowa z Elż­bietą Nowak, która dzięki Gaca Sys­tem schudła ponad 40 kg.


Po urodzeniu trójki dzieci ciężko było Pani wrócić do szczupłej syl­wetki?

Tak. Złożyło się na to szereg problemów życiowych, między innymi zajadanie stresu. Dopóki nie zaczęłam korzystać z programu odchudzania Gaca Sys­tem, wcześniej rzeczywi­ście miałam z tym ogromne problemy. Ważyłam ponad sto kilogramów i czułam się fatal­nie. Oczywi­ście cały czas próbowałam schud­nąć, stosowałam różné diety, ale wszystko na nic. Waga nawet jak spadała, to póź­niej wracała z nawiązką. To było straszne. Od urodzenia trzeciego dziecka minęło osiem lat, a ja traciłam nadzieję, że będę mogła wyglądać ina­czej.

Co takiego sprawiło, że zain­teresowała się Pani Gaca Sys­tem?

Można powiedzieć, że to był przy­padek, a ja miałam szczę­ście. Siedziałam w poczekalni u lekarza i piłam wodę. Wtedy jedna z pacjen­tek zapytała mnie, czy jestem na diecie Gacy. Zaczęłyśmy roz­mawiać o programie odchudzania, a póź­niej po powrocie do domu szukałam więcej infor­macji o tej metodzie w Inter­necie na stronie www​.chud​niesz​-wygrywasz​.pl. Tak się zaczęła moja przy­goda! Trzymam się ściśle zaleceń żywieniowych i trenin­gowych pana Kon­rada Gacy. Co jakiś czas kon­tro­lowałam wagę i sama nie wierzyłam własnym oczom, jak gubię zbędne kilogramy.


To jest naj­lep­sza motywacja, kiedy człowiek widzi, jak to, co robi, przynosi zaplanowane rezul­taty?

Znakomita. Czuję się fan­tastycz­nie, zarówno jeśli chodzi o stronę men­talną, jak i kwestie zdrowotne. Na początku wspo­mniałam o wizycie u lekarza; byłam tam, ponie­waż z powodu otyło­ści miałam różné problemy. Nad­ciśnienie, bóle kręgosłupa i inne dolegliwo­ści, które nie ustępowały pomimo ciągłego leczenia. Wszyst­kie schorzenia ustąpiły już po zrzuceniu pierw­szych kilku kilogramów. Czasami sama nie mogłam uwierzyć w to, jak się zmieniam i poprawia się moje samo­poczucie. Przez lata otyło­ści straciłam nadzieję, że jesz­cze kiedykol­wiek będę mieć figurę sprzed lat. Okazało się, że można trzymać się zasad żywieniowych i sys­tematycz­nie ćwiczyć, co wpłynęło na poprawę wyglądu skóry i jej elastycz­no­ści. Mogę śmiało powiedzieć innym mamom, że po urodzeniu nawet trójki dzieci można mieć płaski brzuch.

Dzieci dopin­gowały mamę w procesie odchudzania?

Bar­dzo. Interesowały się tym, co robię, co jem, kibicowały mi. Poza tym dostrzegały, że wraz z utratą kilogramów przy­bywa mi rado­ści i optymizmu. Wspierali mnie rów­nież trenerzy w klubie. Miałam więcej ener­gii na zaj­mowanie się codzien­nymi sprawami i jako samotna matka trojga dzieci znalazłam rów­nież czas dla siebie. Natomiast naj­więk­szym kom­plemen­tem była chwila, kiedy syn w szkole z okazji Dnia Matki powiedział mi, że ma naj­pięk­niej­szą mamę na świecie. Poczułam się wtedy nie­samowicie szczęśliwa, bo to był jeden z naj­pięk­niej­szych kom­plemen­tów. Nauczyłam się odpowied­nio, regular­nie odżywiać i ćwiczyć. Upo­rząd­kowanie tej sfery życia sprawiło, że zamknęłam prze­szłość za sobą. Jestem teraz osobą lepiej zor­ganizowaną. Bez wysiłku zaj­muję się dziećmi i domem, ukoń­czyłam studia, realizuję się zawodowo. Znakomicie się czuję i jestem pełna ener­gii. Wróciłam do roz­miarów ubrań z czasów liceum, a co naj­waż­niej­sze, moje życie zmieniło się na lepsze.


 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu