Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Działaj, zaczniesz się uśmiechać!

8 września 2012

Wpis dotyczy pilotów: Karolina Gałek

Filozofią mojego programu odchudzającego jest przy­wrócenie zdrowia i har­monijny roz­wój człowieka – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Oznacza to stop­niowe i kon­sekwentne porząd­kowanie nie tylko problemów związanych z naszym ciałem, ale i z osobowo­ścią. Ruch i umiar­kowane jedzenie nam służą. Przez życiową aktyw­ność oraz prak­tykowanie indywidual­nie dobranego programu trenin­gowego i żywieniowego zmienia się nie tylko ciało, ale i profil psychologiczny.

Źródło problemów z wagą, często tkwi w braku rów­nowagi między nie­zadowoleniem a przyjem­no­ściami jakie czer­piemy z życia. Róbmy więc to, co lubimy. Zdecydujmy się na ćwiczenia: wzmoc­nią nas nie tylko fizycz­nie, dodadzą pozytyw­nej ener­gii. Nie będziemy już musieli pocieszać się jedzeniem, prze­war­to­ściujemy zachowania, dostrzeżemy np., że roz­mowa jest waż­niej­sza na spo­tkaniu od tego, co jest na stole.

Odchudzaniu sprzyja spo­kój. Gdy po żywność sięgamy z innych powodów niż głód tow­chodzimy na ścieżkę, prowadzącą wprost do otyło­ści. Nie­kiedy skłaniają nas do tego silne emocje czy zdener­wowanie. Nawet miłość do dzieci okazujemy przez pod­suwanie im czegoś dobrego.Jemy też z powodu samot­no­ści, stresu, zagubienia.Psychologowie nazywają to ucieczką w jedzenie i uważają, że kon­cen­tracja na posił­kach jest wynikiem m.in. nie­umiejęt­nego prze­żywania emocji. Jedzenie staje się zastęp­czym lekar­stwem na życiowe problemy, spo­sobem odwrócenia uwagi od źródła przy­krych doznań. Nie­stety, działa krótko iw kon­sekwen­cji przeciwko nam.

Nie można na dłuż­szą metę skutecz­nie „zajadać” swoich smut­ków czy uczuć. Dość sięgania po jedzenie, bo jest nam źle. Czas się odważyć to zmienić a my Ci pomożemy.Sprawdź nas. Będąc pod fachową opieką, poczujesz się bez­pieczny. Nie będziesz już samotny, znaj­dziesz dodat­kowe wspar­cie oraz życz­liwą pomoc wśród innych fatkillersów,mających te same problemy. Poprawi Ci się zdrowie i nastrój, bo wresz­cie uwierzysz w siebie i innych!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Dowiedz się jak dbać o serce
Jak za pomocą zdrowej diety zapobiegać chorobom serca – to temat panelu jaki odbędzie się w nie­dzielę (29.09). W dys­kusji wezmą udział kar­diolodzy z Uniwer­sytetów Medycz­nych oraz jako eks­pert Kon­rad Gaca.
Panel „Nad­waga i otyłość. Zasady zdrowej diety” zacznie się o godz. 15.55 na Placu Zam­kowym i będzie jed­nym z punk­tów obchodów Światowego Dnia Serca. O korzy­ściach wynikających ze zdrowej diety razem z Kon­radem Gacą będą roz­mawiać naukowcy z Uniwer­sytetu Medycz­nego: dr n. med. Elż­bieta Mazur – Stążka oraz dr n. med. Bog­dan Łakom­ski.
Panel będzie okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także nagrody. Kon­rad Gaca przy­gotował kon­kurs, w którym 2 osoby miesięcz­nej kurację odchudzającą Gaca Sys­tem.
W obchodach Dnia Serca wezmą udział także aktorzy i znane osoby m.in.: Majka Jeżow­ska, Mariola Bojarska-​Ferenc, Ewa Kasprzyk, Anna Głogow­ska, Jan Kliment, Edyta Jun­gow­ska, Bożena Dykiel oraz Ewelina Lisow­ska. Imprezę poprowadzą Marzena Roglaska i Łukasz Bor­kow­ski.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Mar­szałek Wojewódz­twa Lubel­skiego Krzysz­tof Het­man i Prezydent Lublina Krzysz­tof Żuk, a patronem merytorycz­nym został Uniwer­sytet Medycyny w Lublinie.

Warto dodać, że „Światowy Dzień Serca” jest obchodzony w ponad 120 krajach, a jego głów­nym celem jest upo­wszech­nianie pod­stawowej wiedzy o schorzeniach serca oraz moż­liwo­ściach ich leczenia i profilak­tyki. Tegoroczne Cen­tralne Obchody święta odbędą się w Lublinie.
Hasło prze­wod­nie tegorocz­nego wydarzenia brzmi: „Kierunek zdrowe serce. Profilak­tyka chorób układu krążenia u kobiet i dzieci”. Na Placu Zam­kowym przez całą nie­dzielę wszyscy zatroskani o kon­dycję swojego naj­waż­niej­szego narządu będą mogli bez­płat­nie wykonać profilak­tyczne badania.
Oprócz pod­stawowego spraw­dzenia ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu i glukozy, wykonania badania EKG, chętni będą mogli zbadać swój wzrok pod kątem jaskry lub zasięgnąć porady specjalistów w dziedzinie chorób ser­cowo – naczyniowych. Ochot­nicy będą mogli rów­nież dowiedzieć się w jakim wieku jest ich serce. Organizatorzy prze­widzieli także wiele atrak­cji dla dzieci, aby poprzez zabawę mogły uczyć się jak prawidłowo dbać w przy­szło­ści o swoje zdrowie.

Zobacz szczegółowy program obchodów Światowego Dnia Serca
 

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu