Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Fat Killers - Zabójcy Tłuszczu

3 września 2013

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu” to realistyczna i często przej­mującą relacja z walki bohaterów z ich słabo­ściami oraz nisz­czyciel­skimi złymi nawykami. To także jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym, czym jest otyłość i jak należy dawać sobie z nią radę.

– Chciał­bym, żeby po tym programie wszyst­kim specjalistom od odchudzania i klubom w Pol­sce nie zamykały się drzwi. Chciał­bym też oczywi­ście, żeby nasz zespół Gaca Sys­tem zrobił to, co potrafi naj­lepiej, czyli pomógł tysiącom osób zapanować nad otyło­ścią. Marzeniem moim jest, żeby miliony Polaków pode­rwało się do działania i pracy nad sobą dla siebie. Chciał­bym wydobyć z domu każ­dego, kto już zapo­mniał o swoich marzeniach, żeby poczuł, że warto je speł­nić. Żeby uwierzył, że można wszystko: można żyć bez leków, można jeź­dzić na rowerze, można skakać ze spadochronu, można być szczęśliwym – przy­znaje prowadzący program Kon­rad Gaca, twórca własnej metody odchudzania, pomysłodawca kam­panii prospołecz­nej „Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie”, prezes Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią oraz jedyny w Pol­sce specjalista żywieniowy Cer­tified Nutrition Specialist.

Z Kon­radem Gacą współ­pracować będą fizjoterapeuci i trenerzy fit­ness. Dodat­kowo bohaterów będą wspierać liderzy Gaca Sys­tem, którzy zakoń­czyli już dawno walkę ze zbęd­nymi kilogramami i będą wspierać duchowo naszych uczest­ników. Naj­więk­szą pracę przy pokazywaniu, czym jest otyłość, wykona szóstka uczest­ników. Każdy z nich ma nad­wagę idącą w dziesiątki kilogramów. W kolej­nych odcin­kach będziemy śledzić ich starania, aby schud­nąć. Wcześniej próbowali oni prze­róż­nych metod pozbycia się nad­wagi, ale zawsze prze­grywali. Jak dadzą sobie radę tym razem? O tym będziemy mogli prze­konać się przez naj­bliż­sze trzy miesiące, w każdą sobotę o godz. 17.45.

Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu” jest pol­skim projek­tem. Wła­ścicielami for­matu programu są KM Magnum i Rochstar.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

Okieł­znanie otyło­ści i pozbycie się nad­miaru tkanki tłusz­czowej wpływa w rewelacyjny spo­sób nie tylko na zdrowie. Wygranie walki ze swoimi słabo­ściami i przej­ście przez proces mądrego odchudzania to dla wielu osób początek nowego, lep­szego życia.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu