Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Gaca System otrzymał prestiżowy Certyfikat Marka ”LUBELSKIE”

15 kwietnia 2013

W sobotę 13 kwiet­nia w Cen­trum Kon­gresowym Uniwer­sytetu Przy­rod­niczego przy­znano tytuły Ambasadora Wojewódz­twa Lubel­skiego oraz cer­tyfikaty Marki Regional­nej „LUBEL­SKIE”.

Galeria

Wśród tegorocz­nych laureatów nagrodzony został GACA SYS­TEM, który decyzją kapituły pod prze­wod­nic­twem Mar­szałka Wojewódz­twa Lubel­skiego Krzysz­tofa Het­mana, w skład której weszli:

Krzysz­tof Grab­czuk, Wicemar­szałek Wojewódz­twa Lubel­skiego, Sławomir Sosnow­ski, Wicemar­szałek Wojewódz­twa Lubel­skiego Tomasz Pękal­ski, członek Zarządu Wojewódz­twa Lubel­skiego Jacek Sob­czak, członek Zarządu Wojewódz­twa Lubel­skiego Tomasz Zając, prze­wod­niczący Sej­miku Wojewódz­twa Lubel­skiego Tomasz Rakow­ski,dyrek­tor TVP S.A. Oddział Lublin, Andrzej Szwabe, prezes Radia Lublin S.A., ks. Mieczysław Puzewicz, dyrek­tor Radia Er, Joanna Żarnoch-​Chudzińska, redak­tor naczelny Gazety Wybor­czej Lublin, Krzysz­tof Wiejak, redak­tor naczelny Dzien­nika Wschod­niego, Dariusz Kotlarz, redak­tor naczelny Kuriera Lubel­skiego, Piotr Mor­lew­ski, redak­tor naczelny Nowego Tygo­dnia w Lublinie, Mag­dalena Gorostiza, redak­tor naczelny Inter­netowej Telewizji Lublin,

otrzymał Cer­tyfikat Marka „LUBEL­SKIE” przy­znawany naj­lep­szym fir­mom, budującym pozytywny wizerunek regionu lubel­skiego, cechujących się innowacyj­no­ścią i profesjonalizmem w działaniu.

Gaca Sys­tem to mądre odchudzanie – mówił Kon­rad Gaca pod­czas wręczania cer­tyfikatu. Dzięki wspól­nej pracy eks­per­tów z dziedziny dietetyki, medycyny, psychologii i fizjoterapii oraz całej grupie wykwalifikowanych trenerów w profesjonalny spo­sób poprawiło już i sys­tematycz­nie poprawia jakość życia tysiącom Polaków na całym świecie, promując przez to nasz region jako stolicę leczenia otyło­ści. Staramy się stworzyć zapeł­nienie nowy kanon odchudzania oraz promujemy modę na zdrowy i aktywny styl życia, poprzez szeroko zakrojona edukację.

Cer­tyfikaty Marka „LUBEL­SKIE” otrzymały również:

Cisowianka – producent natural­nych wód mineralnych.

JANEX – producent artykułów pochodzenia rolniczego,

OBST S.A. –producent pieczywa lek­kiego oraz płatków.

Fabryka Cukier­ków „Psz­czółka”,

Wytwór­nia Octu i Musz­tardy w Par­czewie Sp. z o.o.,

Grupa Producen­tów Green Group Sp. z o.o.

Ambasadorami Wojewódz­twa Lubel­skiego 2012 zostali:

– w kategorii Instytucja: Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w Lublinie,

– w kategorii Osoba: Kazimierz Stanisław Lesz­czyń­ski – aktywny działacz wielu organizacji kom­batanc­kich i spo­łecz­nych, założyciel Zespołu Tańca Ludo­wego Uniwer­sytetu Marii Curie-​Skłodowskiej w Lublinie.

– w kategorii Firma: SIGMA S.A. – Spółka zaj­mująca się sys­temowym wdrażaniem innowacyj­nych roz­wiązań tech­nologicz­nych w zakresie projek­towania oraz produk­cji maszyn, urządzeń i kom­plek­sowych tech­nologii dla potrzeb prze­mysłu wydobyw­czego oraz nowoczesnych tech­nologii prze­twarzania odpadów.

Gwiazdą wieczoru była Beata Kozidrak z zespołem „Bajm”, która została Ambasadorem Wojewódz­twa Lubel­skiego w roku 2009.

Marka „Lubel­skie” to projekt realizowany od 2007 roku. Jego misją jest wspar­cie innowacyj­nych procesów w przed­siębior­stwach Lubelsz­czyzny poprzez spójny sys­tem promocji renomowanych produk­tów i usług regionu.

Głów­nym celem projektu marka “Lubel­skie” jest promocja produk­tów i usług wytwarzanych na terenie wojewódz­twa lubel­skiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego – Marki Regional­nej “Lubel­skie”, będącego sym­bolem jako­ści i innowacyj­no­ści. Przed­siębior­stwa, które decyzją Kapituły otrzymują prawo do posługiwania się marką „LUBEL­SKIE”, to liderzy naszego regionu. Przy­czyniają się one do wzrostu roz­woju gospodar­czego Lubelsz­czyzny. Wyróż­nienie to ma na celu wspieranie lubel­skich firm i nagradzanie ich starań w dążeniu do osiągania jak naj­wyż­szych wskaź­ników jakościowych.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu