Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Lista aktualności

To już ostatni dzwonek dla wszyst­kich, którzy chcą wziąć udział w naszym kon­kur­sie literac­kim. Na Wasze prace czekamy do końca czerwca. Warto wykorzystać tę szansę i przy­łączyć się do walki o nagrody.

Na prace w kon­kur­sie literac­kim czekamy do 30 czerwca. Dopusz­czalne są wszyst­kie formy od eseju po fraszki. Tek­sty muszą dotyczyć odchudzania i akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Prace można wysyłać mailem na adres: konkurs@​gacasystem.​pl, pocztą do Gaca Cen­trum, ul. Fabryczna 2, 20 – 301 Lublin, lub doręczyć osobi­ście do recep­cji Gaca Cen­trum w Lublinie lub Zamościu.

Prze­czytaj regulamin konkursu

czytaj więcej

Odchudzanie i dbanie o formę może być inspirujące. Udowod­niły to setki osób, które nade­słały nam swoje prace na poprzed­nie edycje kon­kursu literac­kiego. Udowod­nisz to także i Ty, przy­łączając się do tegorocz­nej rywalizacji mistrzów pióra o cenne nagrody.

Prace prosimy nad­syłać: e-​mailem na adres: konkurs@​gacasystem.​pl, pocztą (Gaca Cen­trum w Lublinie, ul. Fabryczna 2, 20 – 301 Lublin) z dopiskiem kon­kurs literacki lub osobi­ście w recep­cji Gaca Cen­trum w Lublinie lub Zamościu.

Prze­czytaj regulamin konkursu

czytaj więcej

Rolada szpinakowa z zieloną soczewicą wg. prze­pisu Darii Iciek

Zwycięzcy majowej edycji konkursu:

Dzien­nik Łódzki – Anita Szlachta

Gazeta Wrocław­ska – Bar­bara Zawisławska

Dzien­nik Zachodni – Daria Iciek 

Głos Wiel­kopol­ski – Agnieszka Lewaszow 

Gazeta Krakow­ska – Joanna Obajtek 

Dzien­nik Bał­tycki – Hanna Łyś 

Kurier Lubel­ski – Monika Filewicz

NAGRODA GŁÓWNA CZEKA

3 tysiące złotych i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania otrzyma autor prze­pisu wybranego przez kapitułę, w skład, której wejdą: Kon­rad Gaca, znany pol­ski kucharz i przed­stawiciel grupy Pol­skapresse. O roz­strzygnięciach pod­jętych przez kapitułę powiadomimy na uroczystej Gali, jaka odbędzie się w 3 tygo­dniu września i będzie rów­nocześnie zakoń­czeniem 9 edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Na uroczysto­ści poznamy także zwycięzcę kon­kursu literac­kiego na temat odchudzania, który już po raz szósty ogłosimy w przy­szłym tygo­dniu . Wszyst­kie infor­macje będą rów­nież umiesz­czane na stronie inter­netowej www​.gacasys​tem​.pl.

czytaj więcej

Kon­kurs „Chud­nij ze smakiem” to spo­sób na zdobycie cen­nych nagród. Zapraszamy do niego osoby, które już wcześniej korzystały z Gaca Sys­tem, a także wszyst­kich, którzy dotych­czas nie mieli okazji poznać tego programu dietetyczno – trenin­gowego. Przy­pominamy, że w tym miesiącu czekamy na prze­pisy z wykorzystaniem soczewicy.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 27.05.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­roclaw­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

czytaj więcej

Nowy miesiąc to nowa okazja na zdobycie cen­nych nagród w kon­kur­sie „Chud­nij ze smakiem”. Tym razem czekamy na Pań­stwa propozycje i pomysły prze­pisów dań z wykorzystaniem soczewicy, przy­gotowane oczywi­ście w spo­sób zgodny z założeniami Gaca System.

czytaj więcej

Gaca Sys­tem został wyróż­niony prestiżowym cer­tyfikatem Marki Regional­nej „Lubel­skie”. To wyróż­nienie przy­znawane naj­lep­szym usługom i produk­tom z Lubelsz­czyzny, będących sym­bolem naj­wyż­szej jako­ści, innowacyj­no­ści i profesjonalizmu.

Wręczenie cer­tyfikatów odbyło się na uroczystej gali połączonej z przy­znaniem tytułu Ambasador Wojewódz­twa Lubel­skiego. Kon­rad Gaca ode­brał cer­tyfikat z rąk Joanny Muchy, minister sportu.

czytaj więcej

Walcz o zdrowie i nagrody

20 kwietnia 2013

Konkurs z jajkiem - wyniki

2 kwietnia 2013

Czas na rybę

2 lutego 2013

Bochenek na medal

29 grudnia 2012

Przepis na wygraną

1 grudnia 2012

Przepisy na zdrowie

24 listopada 2012

Konkurs odchudzania

12 października 2012

Schudnij i zostań pilotem akcji

5 października 2012

Zrzuciliśmy 70 ton!

30 czerwca 2012

Gigant odchudzania

9 czerwca 2012

Ogłaszamy Konkurs Literacki

26 kwietnia 2012

Schudnij do lata!

14 kwietnia 2012

Schudli 1266 kg!

8 kwietnia 2012

Trening po 60-tce

17 marca 2012

Razem łatwiej

10 marca 2012

Pokonaj cukrzycę!

21 stycznia 2012

Schudłem 115 kilogramów!

14 stycznia 2012

Schudnij dla zdrowia!

6 stycznia 2012

Poznaj Pilotów akcji!

10 grudnia 2011

Kategorie

Aktualności z regionu