Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Lista aktualności

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

czytaj więcej

Leokadia Krawiec w 84 roku życia schudła 22,5 kg i odzyskała zdrowie

Pani Leokadia Krawiec razem z innymi, rów­nie jak ona szczęśliwymi uczest­nikami Gaca Sys­tem, tań­czyła 3 paź­dzier­nika w gościn­nym Dworze Anna aż do białego rana. Miała powody, by świętować. Właśnie w ciągu pierw­szych pięciu miesięcy tego roku schudła aż 22,5 kg i zupeł­nie odmieniła tym swoje życie. Znalazła się też wśród przyjaciół, ludzi, z którymi zbliżyło ją dążenie do wspól­nego celu. Galę Nie­zwykłe Metamor­fozy zor­ganizowały na zakoń­czenie pracowitego i udanego sezonu Roch­star, realizator emitowanych w TV Pol­sat programów „Fat Kil­lers Zabójcy Tłusz­czu” i Gaca Sys­tem.

czytaj więcej

Rolada szpinakowa z zieloną soczewicą wg. prze­pisu Darii Iciek

Zwycięzcy majowej edycji konkursu:

Dzien­nik Łódzki – Anita Szlachta

Gazeta Wrocław­ska – Bar­bara Zawisławska

Dzien­nik Zachodni – Daria Iciek 

Głos Wiel­kopol­ski – Agnieszka Lewaszow 

Gazeta Krakow­ska – Joanna Obajtek 

Dzien­nik Bał­tycki – Hanna Łyś 

Kurier Lubel­ski – Monika Filewicz

NAGRODA GŁÓWNA CZEKA

3 tysiące złotych i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania otrzyma autor prze­pisu wybranego przez kapitułę, w skład, której wejdą: Kon­rad Gaca, znany pol­ski kucharz i przed­stawiciel grupy Pol­skapresse. O roz­strzygnięciach pod­jętych przez kapitułę powiadomimy na uroczystej Gali, jaka odbędzie się w 3 tygo­dniu września i będzie rów­nocześnie zakoń­czeniem 9 edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Na uroczysto­ści poznamy także zwycięzcę kon­kursu literac­kiego na temat odchudzania, który już po raz szósty ogłosimy w przy­szłym tygo­dniu . Wszyst­kie infor­macje będą rów­nież umiesz­czane na stronie inter­netowej www​.gacasys​tem​.pl.

czytaj więcej

To nie był prosty wybór. Odzew na kon­kurs „Serowe Fan­tazje” był nie­samowity. Naj­lep­szy prze­pis przy­szło nam wybierać spo­śród około dwustu propozycji. Wiele z nich było ciekawymi i prze­myślanymi kom­pozycjami, tworzącymi zdrowe posiłki oparte o założenia programu Gaca Sys­tem. Nie­stety, zgod­nie z regulaminem zwycięzca mógł być tylko jeden.
 

czytaj więcej

Pod­sumowaliśmy VIII tym razem międzynarodową edycję akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Zaprosiliśmy na tę uroczystość gości z całego świata: naszych współ­pracow­ników, patronów medial­nych , a przede wszyst­kim naj­lep­szych fat­kil­ler­sów, w tym 44 pilotów akcji z całego kraju

czytaj więcej

Międzynarodowa edycja prowadzonej wspól­nie z Grupą Pol­skapresse akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie dobiega końca. 26 czerwca o godz. 18 pod­czas uroczystej gali w Cen­trum Kon­gresowym Uniwer­sytetu Przy­rod­niczego w Lublinie, na którą zaprosiliśmy ponad 600 naszych naj­lep­szych i naj­bar­dziej wytrwałych Klubowiczów – Fat­kiler­sów ogłoszone zostaną wyniki 8 – miesięcz­nych zmagań naszych grubasków odchudzających się zarówno w naszych Cen­trach jak i na całym świecie poprzez por­tal www.sos– odchudzanie​.pl

czytaj więcej

Gigant odchudzania

9 czerwca 2012

Kategorie

Aktualności z regionu