Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Lista aktualności

Rolada szpinakowa z zieloną soczewicą wg. prze­pisu Darii Iciek

Zwycięzcy majowej edycji konkursu:

Dzien­nik Łódzki – Anita Szlachta

Gazeta Wrocław­ska – Bar­bara Zawisławska

Dzien­nik Zachodni – Daria Iciek 

Głos Wiel­kopol­ski – Agnieszka Lewaszow 

Gazeta Krakow­ska – Joanna Obajtek 

Dzien­nik Bał­tycki – Hanna Łyś 

Kurier Lubel­ski – Monika Filewicz

NAGRODA GŁÓWNA CZEKA

3 tysiące złotych i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania otrzyma autor prze­pisu wybranego przez kapitułę, w skład, której wejdą: Kon­rad Gaca, znany pol­ski kucharz i przed­stawiciel grupy Pol­skapresse. O roz­strzygnięciach pod­jętych przez kapitułę powiadomimy na uroczystej Gali, jaka odbędzie się w 3 tygo­dniu września i będzie rów­nocześnie zakoń­czeniem 9 edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Na uroczysto­ści poznamy także zwycięzcę kon­kursu literac­kiego na temat odchudzania, który już po raz szósty ogłosimy w przy­szłym tygo­dniu . Wszyst­kie infor­macje będą rów­nież umiesz­czane na stronie inter­netowej www​.gacasys​tem​.pl.

czytaj więcej

To nie był prosty wybór. Odzew na kon­kurs „Serowe Fan­tazje” był nie­samowity. Naj­lep­szy prze­pis przy­szło nam wybierać spo­śród około dwustu propozycji. Wiele z nich było ciekawymi i prze­myślanymi kom­pozycjami, tworzącymi zdrowe posiłki oparte o założenia programu Gaca Sys­tem. Nie­stety, zgod­nie z regulaminem zwycięzca mógł być tylko jeden.
 

czytaj więcej

Pod­sumowaliśmy VIII tym razem międzynarodową edycję akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Zaprosiliśmy na tę uroczystość gości z całego świata: naszych współ­pracow­ników, patronów medial­nych , a przede wszyst­kim naj­lep­szych fat­kil­ler­sów, w tym 44 pilotów akcji z całego kraju

czytaj więcej

Międzynarodowa edycja prowadzonej wspól­nie z Grupą Pol­skapresse akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie dobiega końca. 26 czerwca o godz. 18 pod­czas uroczystej gali w Cen­trum Kon­gresowym Uniwer­sytetu Przy­rod­niczego w Lublinie, na którą zaprosiliśmy ponad 600 naszych naj­lep­szych i naj­bar­dziej wytrwałych Klubowiczów – Fat­kiler­sów ogłoszone zostaną wyniki 8 – miesięcz­nych zmagań naszych grubasków odchudzających się zarówno w naszych Cen­trach jak i na całym świecie poprzez por­tal www.sos– odchudzanie​.pl

czytaj więcej

Konrad_Gaca_Zdrowe_Odchudzanie_page_001.jpg

Na spo­tkaniach i proz­drowot­nych wykładach w róż­nych miastach, prezen­tuję liderów naszej akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. To ludzie, którzy przez dłuż­szy czas wciąż utrzymują formę po tym, jak w kilka miesięcy pozbyli się 50, 80, a nawet ponad stu kilogramów. Wtedy często słyszę pytanie: Czy takie szyb­kie i radykalne odchudzanie nie szkodzi zdrowiu? Odpowiadam, że wręcz prze­ciw­nie, trzeba jed­nak znać spo­sób na zdrowe odchudzanie i my go znamy!

czytaj więcej

Naj­cięż­szy z naszych pilotów jest już w połowie drogi do upragnionej wagi – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. To praw­dziwy gigant odchudzania! Otoczony naszą specjalną opieką zrzucił już 90 kg zbęd­nego ciężaru. W paź­dzier­niku przy 181 cm wzrostu ważył prawie 265 kg.

Po ośmiu miesiącach odchudzania z nami, waży już tylko 176 kg! W jego życiu już zmieniło się bar­dzo wiele! Czuje się rewelacyj­nie i mówi, że powoli wraca do nor­mal­nego życia bez ograniczeń i upo­korzeń, jakie nie­sie ze sobą chorobliwa otyłość.

czytaj więcej

Kategorie

Aktualności z regionu