Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Lista aktualności

Z okazji Dnia Kobiet Prezydent Miasta Lublin zaprosił miesz­kanki Lublina do Miasteczka Zdrowia i Urody zor­ganizowanego w Galerii Olimp. Do udziału w tej inicjatywie pan Prezydent zaprosił rów­nież specjalistów z Gaca Cen­trum. W naszym punk­cie kon­sul­tacyj­nym miesz­kanki Lublina mogły dowiedzieć się jak skutecz­nie zrzucić kilogramy oraz zadbać o swoje zdrowie i urodę.

czytaj więcej

Akcja Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie to nie­zwykle ważna inicjatywa – mówi prof. Stanisław Burzyń­ski, Lublinianin, od lat 70 miesz­kający w USA. Biochemik, naukowiec i lekarz. Wynalazca terapii leczącej nowotwory. Wła­ściciel kliniki i Cen­trum Badaw­czego w Houston w stanie Teksas.

Dotyczy bowiem jed­nego z naj­więk­szych problemów medycyny, jaką obec­nie jest otyłość a z tego, co widziałem będąc na wykładzie Pana Kon­rada Gacy, to wyniki metody, jaką stosuje są bar­dzo dobre nie tylko pod względem wizual­nym, ale przede wszyst­kim zdrowotnym.

czytaj więcej

Wykład został zor­ganizowany w ramach cyklu spo­tkań promujących zdrowy styl życia i walkę z otyło­ścią pod patronatem kam­panii Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie.

Celem wykładów jest przede wszyst­kim wzbudzanie motywacji poprzez prezen­tację pozytyw­nych przy­kładów wielu osób, które już okieł­znały swoją otyłość, tracąc od 50 do 117 kilogramów. Drugim waż­nym celem jest edukacja w zakresie wła­ściwego podej­ścia do procesu odchudzania

czytaj więcej

Po oficjal­nym zakoń­czeniu I Międzynarodowej edycji Akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie w Cen­trum Kon­gresowym Uniwer­sytetu Przy­rod­niczego nasi naj­lepsi klubowicze –fat­kil­lersi, piloci oraz zaproszeni goście prze­nieśli się do Dworu Anna gdzie bawiąc się do białego rana świętowali nasz wspólny sukces.

Zobacz galerię zdjęć z ban­kietu…

czytaj więcej

Kategorie

Aktualności z regionu