Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Każdą otyłość można opanować

27 lipca 2013

Otyłość to nie tylko wygląd powodujący brak akcep­tacji własnej osoby, liczne i uciąż­liwe choroby, to także przy­gnębiające poczucie nie­mocy. Otyłym każdy wysiłek sprawia kłopot, są źle postrzegani przez środowisko, dlatego wielu z nich zamyka się na świat. Nie ma jed­nak sytuacji bez wyj­ścia i nad każdą otyło­ścią można zapanować. Wystar­czy tylko chcieć.

Wykluczenie spo­łeczne to ter­min, który w ostat­nich latach używany jest w prze­róż­nym kon­tek­ście. Mówimy o wykluczeniu z powodu braku dostępu do Inter­netu, pochodzenia, wykształ­cenia, itd. Warto zwrócić uwagę, że coraz więcej osób cierpi z powodu wykluczenia będącego wynikiem otyło­ści. Nad­miar kilogramów powoduje kłopoty w wielu aspek­tach codzien­nego życia.

Otyłość utrud­nia znalezienie pracy. Chociaż wielu pracodaw­ców nie powie nigdy tego otwar­cie, to jed­nak w prywat­nych roz­mowach nie ukrywają, że osoby z tuszą, nawet jeśli mają odpowied­nie przy­gotowanie do wykonywania zawodu, to są na gor­szej pozycji w walce o posadę ze szczupłymi. Otyłość automatycz­nie jest kojarzona z powol­no­ścią, ospało­ścią, brakiem zapału i podob­nymi cechami, jakich nikt nie chce widzieć u swojego pracow­nika. Sytuacja zmienia się dopiero po pozbyciu się nad­wagi. Ludzie, którzy odnieśli suk­ces i okieł­znali otyłość, święcą triumfy także na innych polach. Nagle zaczynają być trak­towani zupeł­nie ina­czej, bywa, że wresz­cie znaj­dują pracę, inni dostają awans. Wresz­cie mają szansę speł­nić się na płasz­czyź­nie zawodowej.

Nie da się ukryć, iż nie­po­wodzenia w poszukiwaniu pracy to tylko jeden z wielu problemów, na jakie natrafiają osoby otyłe w codzien­nym życiu. Ogromna nad­waga utrud­nia, a często uniemoż­liwia, wykonywanie nawet wyjąt­kowo prostych czynności.

Wyobraźmy sobie, jak muszą się czuć ludzie, którzy nie mogą pójść ze znajomymi na spacer, bo pokonanie kil­kuset metrów jest dla nich wysił­kiem prowadzącym omal do pal­pitacji serca, którzy w kolej­nym sklepie z ubraniami słyszą, że tak wiel­kich roz­miarów nigdy nie było w sprzedaży, a pokonanie kilku schodów stanowi prze­szkodę nie do prze­bycia. Takie osoby zamykają się w sobie, wolą zostawać w domach, a stres i frustrację, spo­wodowane ograniczeniami przez otyłość, starają się „leczyć”, pochłaniając dodat­kowe por­cje jedzenia. W ten spo­sób tylko pogar­szają swoją i tak kiep­ską już kon­dycję. Z pozoru ich położenie wydaje się być bez­nadziejne. Na szczę­ście tak nie jest. Z Gaca Sys­tem skorzystało wiele osób dotkniętych otyło­ścią olbrzymią. Dzięki programowi dietetyczno-​treningowemu odzyskali zdrowie i mogą ponow­nie cieszyć się życiem. Ideal­nym przy­kładem na to, że każdą nawet naj­więk­szą otyłość można opanować i powrócić do wła­ściwej wagi, jest Jacek Bor­kow­ski z Łodzi. To on korzystając z Gaca Sys­tem, schudł 164 kg. Trudno o lep­szy dowód na to, że każda nad­waga może zostać spacyfikowana. Nie ma znaczenia, ile mamy lat, jak długo dokucza nam otyłość i jakie kłopoty ze zdrowiem ona powoduje. Każdy problem można roz­wiązać, a każdą nad­wagę można zgubić. Trzeba tylko zabrać się do roz­prawienia z nią w mądry sposób.

Schudłem, ale nadal trenuję

Roz­mowa z prof. Lesz­kiem Droz­dem, kierow­nikiem Zakładu Hodowli Amator­skich i Zwierząt Dzikich Uniwer­sytetu Przy­rod­niczego w Lublinie, który dzięki Gaca Sys­tem schudł 55 kilogramów.

Ma Pan 63 lata i jest w for­mie, która z pew­no­ścią zawstydzi niejed­nego młodego człowieka.

Dla mnie naj­waż­niej­sze jest to, że nie tylko wyglądam, ale także czuję się doskonale. Wszystko zaczęło się pół­tora roku temu, kiedy po raz pierw­szy pojawiłem się w Gaca Cen­trum. Od tego dnia moje życie zaczęło zmieniać się naprawdę na lep­sze, a miało się co zmieniać. Problemów miałem sporo.

Rozumiem, że zdrowie szwankowało.

To mało powiedziane. Miałem chyba wszyst­kie moż­liwe dolegliwo­ści tego, co medycyna nazywa zespołem metabolicz­nym. Ważyłem prawie 140 kg, a z taką nad­wagą człowiek po prostu jest nie­peł­nosprawny. Zawiązanie butów było ogrom­nym wysił­kiem, a o wchodzeniu po schodach nawet nie ma co mówić. Szwan­kowały mi stawy w kolanach. Czułem się fatalnie

Kiedy zaczynał Pan korzystać z Gaca Sys­tem, jakie wyniki chciał Pan przede wszyst­kim osiągnąć?

Nie zastanawiałem się, ile powinienem dokład­nie schud­nąć. Przede wszyst­kim zależało mi na tym, aby poczuć się lepiej. Móc odstawić wresz­cie te gar­ści tabletek na cholesterol, cukier, nad­ciśnienie. Nie będę ukrywał, że roz­poczęcie odchudzania polecił mi lekarz. Udało się. Schudłem, odstawiłem tabletki. Warto dodać, że przez wiele lat cier­piałem na astmę. Od pół roku nie mam już potrzeby, aby brać na nią lekarstwa.

Czy było coś, co sprawiało Panu naj­więk­sze kłopoty w czasie odchudzania?

Szczerze mówiąc to nie. Na samym początku bałem się bar­dzo, że będę miał kłopot z trzymaniem diety, że będę chodził ciągle głodny i nie zdołam oprzeć się róż­nym pokusom. Okazało się, że nie miałem z tym żadnych problemów. Efekty, jakie osiągnąłem w ciągu pierw­szych tygo­dni, dodały mi zapału do dal­szej pracy. Jadłem zgod­nie z zaleceniami i nawet w czasie świąt nie miałem problemów z trzymaniem diety. Jedyne zmar­twienie, jakie mam, to utrzymać obecną wagę, ale na razie mi się to udaje.

Czy po zakoń­czonym procesie odchudzania prze­stał Pan ćwiczyć?

Nie mam nawet takiego zamiaru. Nadal ćwiczę regular­nie w Gaca Cen­trum. Pojawiam się tam trzy razy w tygo­dniu i robię to z czystą przyjem­no­ścią. To, co mówi się o działaniu endor­fin, to sama prawda. Trzeba to po prostu poczuć. Roz­poczęcie odchudzania było jedną z naj­lep­szych decyzji. Mogę znowu korzystać z życia. Teraz wybieram się na urlop w góry. Zamierzam zaliczyć kilka szlaków, których trzy lata temu z powodu otyło­ści nie byłem w stanie przejść.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu