Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Konkurs, który zmieni Twoje życie na lepsze!

Znów jestem szczęśliwym i aktyw­nym człowiekiem.

Z Jac­kiem Bor­kow­skim z Łodzi , pilotem I międzynarodowej edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie roz­mawia Mał­gorzata Żelechowska

Jak wyglądało Twoje życie 10 miesięcy temu?

Gdy oglądam siebie z tam­tego okresu, to po prostu płaczę. Mój ówczesny stan to była moja życiowa tragedia … tragedia 44-​let­niego faceta, który jesz­cze wiele rzeczy chciałby prze­żyć. W 10 miesięcy moje życie zmieniło się o 180 stopni, z nie­do­łęstwa i braku per­spek­tyw, do chęci życia i powrotu spraw­no­ści pozwalającej być znów aktyw­nym i szczęśliwym.

Oprócz psychicz­nego aspektu gubienia wagi jest też aspekt zdrowotny…

Po nie­całym roku realizacji Gaca Sys­tem moje wszyst­kie wyniki są rewelacyjne. Prze­stałem mieć problemy ze snem i nie męczę się tak jak wcześniej. Prze­stały mnie boleć kolana, kręgosłup i stawy. W końcu czuję się jak nor­malny człowiek!

Jak wspominasz czas bycia pilotem?

To były nie­samowite miesiące, w trak­cie których dzięki panu Kon­radowi Gacy i jego fan­tastycz­nemu teamowi prze­żyłem naj­więk­szą przy­godę mojego życia. Uzyskałem profesjonalną pomoc płynącą z serca, co w dzisiej­szych czasach jest wręcz niespotykane.

Trzeba jed­nak dać sobie pomóc..

Dokład­nie tak. W tej dziedzinie nikt nic nie może nam kazać. Musimy sami chcieć zmienić swoje życie, bo tylko w takim przy­padku osiągniemy postawiony sobie cel. A naprawdę warto to zrobić dla siebie i dla naj­bliż­szych. Warto powiedzieć stop w odpowied­nim momen­cie, bo granica otyło­ści nie­stety nie ist­nieje. Mam nadzieję, że mój przy­kład nie jedną osobę prze­kona, że okieł­znanie otyło­ści jest moż­liwe nawet wtedy, gdy waży się, tak jak ja, ponad 260 kilogramów.

Warto zostać pilotem?

Oczywi­ście! Zachęcam wszyst­kich mających problem ze zbęd­nymi kilogramami. Trzeba jed­nak pamiętać, że z jed­nej strony to szansa na cał­kowitą zmianę życia, ale z drugiej poważna decyzja i zobowiązanie. Jeśli jed­nak celem jest powrót do świata ludzi spraw­nych i zdrowych, to jest to łatwe zobowiązanie. A świadomość, że swoim przy­kładem pomaga się innym, jest nie­samowitym uczuciem, które daje siłę, dopin­guje i nie pozwala zatrzymać się w połowie drogi do celu. Ja wpraw­dzie jesz­cze dochodzę cały czas do formy, bo zostało mi jesz­cze trochę kilogramów do zrzucenia, ale już teraz jestem prze­szczęśliwym i aktyw­nym człowiekiem, który na wiele rzeczy ma ochotę. Mam mnóstwo planów, chociażby tych wyjaz­dowych. Rzeczy, które jesz­cze kilka miesięcy temu były dla mnie nie­do­stępne, teraz znowu stały się osiągalne. Żałuję tylko, że nie spo­tkałem Kon­rada Gacy i jego nie­samowitego teamu przy­naj­mniej 2 lata wcześniej…

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu