Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Odchudzanie i dbanie o formę może być inspirujące. Udowod­niły to setki osób, które nade­słały nam swoje prace na poprzed­nie edycje kon­kursu literac­kiego. Udowod­nisz to także i Ty, przy­łączając się do tegorocz­nej rywalizacji mistrzów pióra o cenne nagrody.

Prace prosimy nad­syłać: e-​mailem na adres: konkurs@​gacasystem.​pl, pocztą (Gaca Cen­trum w Lublinie, ul. Fabryczna 2, 20 – 301 Lublin) z dopiskiem kon­kurs literacki lub osobi­ście w recep­cji Gaca Cen­trum w Lublinie lub Zamościu.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Uważasz, że nie masz w sobie talentu do pisania? Być może problemem jest to, że po prostu nigdy wcześniej nie próbowałeś. Nie wsłuchałeś się w samego siebie i nie znalazłeś słów, które warto prze­kazać innym. Naprawdę warto spróbować. Do literac­kiej zabawy zapraszamy wszyst­kich, którzy znają już zalety Gaca Sys­tem, jak także tych, którzy nie korzystali z moż­liwo­ści, jakie stwarza ten program dietetyczno – trenin­gowy. Co rok wśród zgłaszanych prac znaj­dują się tek­sty pisane przez tych, którzy jak dotąd nie korzystali z naszych udogod­nień. Kto wie, może w tym roku zwycięzca zostanie wyłoniony z grona tych właśnie osób? Dzięki nagrodom będzie miał okazję prze­konać się, jak wiele daje Gaca Sys­tem. Przy­po­mnijmy tylko, że w tym roku na zwycięzcę czeka pół­roczny abonament na dostęp do naszych usług treningowo-​dietetycznych. Osoba, która zaj­mie drugie miej­sce, otrzyma abonament na trzy miesiące, a zdobycie ostat­niego miej­sca na podium oznacza dwumiesięczny dostęp.

Na Pań­stwa prace czekamy do 30 czerwca. Póź­niej komisja kon­kur­sowa pod prze­wod­nic­twem pani Aliny Jahoł­kow­skiej, przed­stawicielki Związku Literatów Pol­skich, dokona oceny i wybierze zwycięz­ców. Wyniki zostaną ogłoszone w trzecim tygo­dniu września pod­czas gali koń­czącej 9. edycję akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Czekamy nie tylko na utwory pisane wier­szem, liczymy też na prozę. Dla jurorów naj­waż­niej­sza będzie nie forma, ale treść, a powinna ona dotyczyć spraw związanych z odchudzaniem, zdrowym odżywianiem i Gaca System.

Odzyskała kon­trolę nad własnym życiem

Lublinianka Ewa Krasuska miała ogromne kłopoty z poruszaniem się. Kości i stawy odmawiały posłuszeń­stwa i sprawiały ból. Pani Ewa była otyła, schorowana i bez ener­gii. Wtedy zdecydowała się skorzystać z pomocy Gaca System.

Dzisiaj pani Ewa ma 62 lata, jest szczupłą i zadowoloną z życia osobą, taką, jaką widzimy na zdjęciu obok. Nie zawsze jed­nak tak było. Miała kłopoty z kręgosłupem, a ponie­waż nie­szczę­ścia lubią chodzić parami, to do listy zmar­twień pani Ewy doszła kon­tuzja stawu skokowego. Wtedy mogła albo leżeć, albo poruszać się na wózku inwalidz­kim. Mogła też jeść. Z tej ostat­niej moż­liwo­ści korzystała bez umiaru. Pochłaniała posiłki i łakocie, jakie przynosiła jej do szpitala rodzina i znajome. W krytycz­nym momen­cie ważyła ponad 98 kg! Wtedy pod­jęła heroiczną próbę walki o poprawę swojego życia. Tak zaczęła korzystać z Gaca System. – Po pierw­szych trzech miesiącach wyrów­nało się moje ciśnienie tęt­nicze, nie ma śladu po cukrzycy drugiego stop­nia – chorobach, z którymi borykałam się wiele lat – wspomina pani Ewa.
W końcu udało się jej osiągnąć upragnioną syl­wetkę i pozbyć się aż 30 kg nad­wagi. Jesz­cze waż­niej­sze jest to, że Ewa Krasuska nadal dba o zdrowie. – Jestem szczęśliwa i nie chcę tego zaprzepa­ścić, więc nadal ćwiczę pod­czas wyjaz­dów, nawet w domu i oczywi­ście uważam na to, co, kiedy i ile jem. Wiem, że jeśli chcę być w obec­nej for­mie, nie mogę wrócić do nie­zdrowych, starych nawyków – mówi.

Zgod­nie z tradycją przy­pominamy prace z poprzed­nich edycji zabawy. Dzisiaj kolej na wiersz Zofii Kasprzak-​Karwat

Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie

Chcesz się odchudzać, wyglądać zdrowo,

nie myśl łakom­stwem a tylko głową.

Dieta nic nie da, bywa zdradziecka,

często zaczyna się tak od dziecka:

dziad­kowie wnuka jednego mają

i tak na zmianę w niego „wpychają”,

potem rodzice, wuj­kowie, ciocie

wciąż pod­suwają jakieś łakocie.

A to jest zdrowe, a to jest smaczne,

no i od tego waga się zacznie.

Gdy „dokar­miają” tak od zarania,

żołądek nie ma opamiętania:

je, je, je, wsuwa żuje i tyje,

gdy w ciągłym stresie organizm żyje.

Mniej chciał­byś pojeść, a tu przyczyna,

brzuszek o więcej się upomina,

bo nie ma racji żaden „wyklęty”

prze­stać, gdy brzuszek jest rozciągnięty.

W szkole wciąż słyszy lekko jak łaska:

kto to pokocha tego „grubaska”;

i tak stresują ciągłe kłopoty;

trzeba się wresz­cie wziąć do roboty,

do gim­nastyki, biegów huśtawki,

a nie z zadyszką „zalegać” ławki.

Potem się dziwią ci „domownicy”,

że prze­kar­miony nie chce poćwiczyć.

A kto go tutaj narodzie szary

upchnął w fał­deczki tak bez umiaru?

Jest sfrustrowanych pełno w „sakiewce.”

Potem się dziwią, że ich nikt nie chce,

bo co mądrzej­szy par­sk­nie co łaska,

jak mam pokochać tego grubaska?

A ja wam powiem – słuchajcie chwilę,

czasem grubaski są jak motyle,

a gdy im więcej przybywa latek,

to prze­skakują z kwiatka na kwiatek.

Przy­patrz się w kraju, zobaczysz wielu

z brzusz­kiem samot­nych wciąż kawalerów,

nikt ich miło­ścią nigdy nie dotknie,

dlatego muszą łazić samotnie;

a jak takiego przy­tkniesz do rany

kiej ciągle z mar­sem i sfrustrowany?

Więc ja rodzicom mówię już dzisiaj,

nie paś od dziecka żadnego „misia”

organizm sam wie, kiedy ma dosyć,

nie trza go siłą do miski prosić.

Stąd mój wier­szyk i tak się nazywa

będziesz szczęśliwy, gdy schudniesz – wygrywasz!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu