Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Okieł­znanie otyło­ści to problem prze­śladujący nadal tysiące Polaków – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Specjal­nie dla nich zmieniliśmy zasady naboru na pilotów akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Dzięki temu możemy pomóc mak­symal­nie dużej licz­bie chęt­nych. W ciągu pierw­szych trzech miesięcy rywalizacji o tytuł pilota dla każ­dego uczest­nika kon­kursu przygotowaliśmy:

  • 6 dwutygo­dniowych sys­temów żywieniowych
  • 6 indywidual­nie dobranych planów treningowych
  • 6 wideo-​konsultacji

Tylko teraz dajemy szansę skorzystania z tych udogod­nień na preferen­cyj­nych warun­kach. Te środki mogą stać się potężna bronią w walce z nad­wagą i w ciągu trzech miesięcy są w stanie dokonać nie­samowitych rzeczy. Ubytki wagi i stopień poprawy zdrowia będą nie tylko odczuwalne przez Pań­stwa, ale z pew­no­ścią zauważą je także człon­kowie Waszych rodzin i znajomi. Wystar­czy tylko prze­śledzić wyniki, jakie osiągali piloci na początku pierw­szej edycji akcji. W ciągu trzech pierw­szych miesięcy Jacek Bor­kow­ski zmniej­szył swoją wagę aż o 56,9 kg. Nie­samowite wyniki osiągały także inne osoby: Mate­usz Binarsch zgubił 36,2 kg, a Grzegorz Grom­nica 35,2. Do odnotowania taki rezul­tatów nie potrzeba było żadnego cudu. Wystar­czyło kon­sekwent­nie prze­strzegać założeń Gaca Sys­tem, kom­plek­sowego i spraw­dzonego programu odchudzającego.

W tym roku walka o tytuł pilota została podzielona na etapy. Przez cały kon­kurs będziemy pomagać rów­nież wszyst­kim uczest­nikom. Tak naprawdę, jak daleko Pań­stwo zajdą i jak bar­dzo zdołają odmienić swój wygląd i poprawić formę, zależy tylko i wyłącz­nie od Was. Zapew­niam, że warto przy­łożyć się do rywalizacji, bo jej stawką jest nie tylko zdrowie, ale także liczne nagrody. Przy­gotowaliśmy je aż dla 50 osób. Każdy pilot otrzyma:

  • 6 miesięczny program odchudzający
  • zestaw suplemen­tów roślinnych
  • profesjonalną sesję zdjęciową
  • moż­liwość uzyskania pracy z nami
  • szansę na nagrodę niespodziankę

Warto przy­łączyć się do kon­kursu. Proszę pamiętać, że w nim każdy wygrywa. Nawet jeśli nie uda Ci się zdobyć nagrody głów­nej i zostać pilotem i tak odniesiesz suk­ces. Zyskasz moż­liwość prze­życia wspaniałej przy­gody i będziesz mógł realizować spraw­dzony i skuteczny program odchudzania.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu