Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Lepiej być szczupłym i zdrowym

5 sierpnia 2013

Bóle stawów, kłopoty z kon­dycją i inne dolegliwo­ści wielu z nas towarzyszą od lat. Pomimo uciąż­liwo­ści z nich wynikających prawie przy­zwyczailiśmy się do nich i pogodziliśmy z myślą, że tak po prostu być musi. W rzeczywisto­ści wiele kłopotów, które dręczą nas na co dzień, może znik­nąć na zawsze, jeśli tylko zdecydujemy się pozbyć się nad­miaru tkanki tłuszczowej.

Ten typ tak ma”, „taka to już uroda” – ileż razy słyszeliśmy takie określenia odnoszące się do czyjegoś zdrowia. Przy pomocy tych słów próbuje się wytłumaczyć, że musimy pogodzić się z prze­róż­nymi dolegliwo­ści i zapewne będziemy skazani na nie do końca życia. Zdarza się, że takie tłumaczenia słyszymy od rodziny i znajomych, bywają także chwile, kiedy po podobne argumenty sięgają także nie­stety lekarze. Wszystko po to, aby prze­konać nas, że z naszymi problemami nic już nie da się zrobić, a jedyne, co nam zostało, to łykanie każ­dego dnia dziesiątek prze­róż­nych lekarstw. Takie wmawianie jest ze wszech miar szkodliwe. Po pierw­sze, przy­zwyczaja nas do sytuacji dys­kom­for­towych, uczy, że należy je akcep­tować, a nie zmieniać. Po drugie, jest to nie­prawda. Każda choroba i ból mają jakaś przy­czynę. Problem polega na tym, że nie­stety trudno jest postawić odpowied­nią diagnozę.

Często za liczne kłopoty z samo­poczuciem i zdrowiem odpowiedzial­ność ponosi otyłość. Historie tysięcy pacjen­tów Gaca Sys­tem to naj­lep­szy dowód potwier­dzający tę teo­rię. Wraz ze reduk­cją nad­miaru tkanki tłusz­czowej i ustabilizowaniem wła­ściwych nawyków żywieniowych znikają u nich liczne dolegliwo­ści. Prze­stają się uskar­żać na bóle stawów, poprawiają się ich kon­dycja, kon­cen­tracja i samo­poczucie. Poprawę stanu zdrowia spo­wodowaną korzystaniem z Gaca Sys­tem udowad­niają także specjalistyczne badania. Wielu pacjen­tów odnotowało spadek poziomu złego cholesterolu, koniec kłopotów z cukrzycą i ciśnieniem. To nie opinie i wrażenia, to fakty potwier­dzone licz­nymi badaniami. Taką siłę ma mądre odchudzanie. Organizm pozbywa się otyło­ści i powraca do nor­mal­nego funk­cjonowania. Jego stawy nie muszą już nosić ciężarów prze­kraczających ich moż­liwo­ści, układ pokar­mowy otrzymuje posiłki, do jakich trawienia jest przy­gotowany, powraca wła­ściwe tempo prze­miany materii. Korzystne zmiany zachodzące dzięki mądremu odchudzaniu można wymieniać bez końca.

Pacjenci Gaca Sys­tem zwracają jed­nak bar­dzo często na jesz­cze jeden aspekt prze­miany. Zyskują nie tylko atrak­cyjny wygląd, ale także zmieniają się od wewnątrz. Lepiej radzą sobie w życiu, zyskują wiarę we własne siły i prze­konują się, że mogą osiągnąć bar­dzo wiele, o ile zaczną realizować marzenia w prze­myślany spo­sób. To jest właśnie kolejna istotna cecha wyróż­niającą mądre odchudzanie spo­śród innych tzw. „diet cud” i programów nastawionych na mak­symal­nie szybką utratę wagi. Idąc drogą mądrego odchudzania, zmieniamy swoje życie na lep­sze, a jedna korzystna prze­miana powoduje następne. Wystar­czy tylko zacząć się zmieniać.

Cieszyć się zdrowiem i sobą

– Ważyłam 84 kg i czułam się źle. Dokuczały mi nad­ciśnienie, bóle kolan, brakowało mi ener­gii życiowej, stroniłam od wysiłku, byłam senna i źle znosiłam stres – mówi Krystyna Głow­niak, znana malarka o chwili, gdy po raz pierw­szy pojawiła się w Gaca Centrum.

Krystyna Głow­niak akurat zakoń­czyła wtedy pewien etap w życiu zawodowym. – Pragnęłam z nie­kształt­nej, zestresowanej dyrek­torki zmienić się w sub­telną artystkę, uprawiającą ulubiony, wolny zawód – opowiada.

Pani Krystyna od początku mogła liczyć na wspar­cie mał­żonka, Kazimierza Głow­niaka, profesora Uniwer­sytetu Medycz­nego w Lublinie. – Mąż, który zawsze był moim wypróbowanym przyjacielem, od początku udzielił mi wspar­cia, a z czasem włączył się w zajęcia klubowe. Oboje doszliśmy do wniosku, że są one bar­dzo korzystne dla naszego zdrowia i samo­poczucia – opowiada Krystyna Głow­niak. Dzięki Gaca Sys­tem w ciągu kilku miesięcy schudła ona 15 kg. – Czuję się bar­dzo dobrze, nie mam już nad­ciśnienia, nie bolą mnie kolana i z przyjem­no­ścią pokonuję pieszo znaczne odległości – dodaje.

Także Kazimierz Głow­niak skorzystał dzięki Gaca Sys­tem. Cieszący się uznaniem na całym świecie profesor Uniwer­sytetu Medycz­nego schudł i poprawił kondycję. – Przez długie lata marzyłem o zgubieniu 5 kg. To niby mało, ale bar­dzo długo nie byłem w stanie tego dokonać. W końcu mi się udało – mówi.

Pań­stwo Głow­niakowie nadal sys­tematycz­nie pojawiają się w Gaca Cen­trum. Teraz robią to już nie po to, aby stracić na wadze, ale dla przyjem­no­ści i utrzymania formy. Jak przy­znają, dzięki Gaca Sys­tem w ich życiu zaszły liczne zmiany i nie sprowadzają się one tylko do nowych nawyków żywieniowych, czy też zmiany gar­deroby na mniej­szą o kilka roz­miarów. Krystyna Głow­niak pomimo tego, że oficjal­nie jest na emeryturze, nie może narzekać na brak zajęć. – Spełniają się moje marzenia. Byłam po latach na plenerze w Kazimierzu, odbyłam wiele ciekawych podróży, wspomagam męża, oprowadzając jego zagranicz­nych gości po Lublinie. Poszerzam obszary mojej spo­łecz­nej aktyw­no­ści w Kole Prze­wod­ników PTTK, we Wspól­nocie Pol­skiej i Akademii Mistrzów Mowy Pol­skiej. Przy­gotowałam prestiżowe wystawy w Indiach, w Krakowie, w Fun­dacji Kresy 2000 oraz we własnej galerii Malar­nia na Lubel­skiej Starym Mieście – wylicza.

Profesor Kazimierz Głow­niak nie ukrywa, że jest pod wrażeniem Gaca Sys­tem i efek­tów, jakie odnoszą osoby z niego korzystające. – To nie jest tylko jakaś prosta dieta czy ćwiczenia. To cały staran­nie zaplanowany program, w którym człowiekiem zaj­muje się cała grupa specjalistów z róż­nych dziedzin – opowiada Kazimierz Głowniak.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu