Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Gaca Sys­tem został wyróż­niony prestiżowym cer­tyfikatem Marki Regional­nej „Lubel­skie”. To wyróż­nienie przy­znawane naj­lep­szym usługom i produk­tom z Lubelsz­czyzny, będących sym­bolem naj­wyż­szej jako­ści, innowacyj­no­ści i profesjonalizmu.

Wręczenie cer­tyfikatów odbyło się na uroczystej gali połączonej z przy­znaniem tytułu Ambasador Wojewódz­twa Lubel­skiego. Kon­rad Gaca ode­brał cer­tyfikat z rąk Joanny Muchy, minister sportu.

– Gaca Sys­tem to mądre odchudzanie – mówił Kon­rad Gaca pod­czas wręczania cer­tyfikatu i dodał – dzięki wspól­nej pracy eks­per­tów z dziedziny dietetyki, medycyny, psychologii i fizjoterapii oraz całej grupie wykwalifikowanych trenerów w profesjonalny spo­sób poprawiła się już i sys­tematycz­nie poprawia jakość życia tysiącom Polaków na całym świecie, promując przez to nasz region jako stolicę leczenia otyło­ści. Staramy się stworzyć zupeł­nie nowy kanon odchudzania oraz promujemy modę na zdrowy i aktywny styl życia, poprzez szeroko zakrojona edukację.

O przy­znaniu tego wyróż­nienia zadecydowała kapituła, której prze­wod­niczył Mar­szałek Wojewódz­twa Lubel­skiego Krzysz­tofa Het­man, a w skład której weszli przed­stawiciele samorządu wojewódz­twa, a także redak­torzy naczelni regional­nych mediów. Człon­kowie kapituły przy­znając cer­tyfikat, docenili wielolet­nią pracę Kon­rada Gacy i jego zespołu mającą na celu promowanie zdrowego stylu życia.

Otrzymanie cer­tyfikatu Marka Regionalna „Lubel­skie” to kolejne wyróż­nienie dla Kon­rada Gacy oraz stworzonego przez niego programu dietetyczno – trenin­gowego. Przy­po­mnijmy, że w tam­tym roku por­tal www​.sos​-odchudzanie​.pl został wyróż­niony cer­tyfikatem „Użyteczna strona”. Warto dodać, że wów­czas wśród innych nagrodzonych znaleźli się tacy poten­taci jak np.: Euro AGD, Castorama Pol­ska, Warta S.A i inni.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu