Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Nowy miesiąc to nowa okazja na zdobycie cen­nych nagród w kon­kur­sie „Chud­nij ze smakiem”. Tym razem czekamy na Pań­stwa propozycje i pomysły prze­pisów dań z wykorzystaniem soczewicy, przy­gotowane oczywi­ście w spo­sób zgodny z założeniami Gaca System.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 27.05.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­rocław­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

Skład­niki konkursowe:

Skład­nik główny:

Soczewica

SKŁAD­NIKI DODAT­KOWE:

warzywa świeże mrożone lub suszone

owoce świeże, mrożone lub suszone

jogurt

kefir

jajka

mleko

mleko sojowe

cukier brzozowy

bakalie

mąki: owsiana, gryczana, kukurydziana, ryżowa, sojowa, żytnia

płatki owsiane, żytnie, orkiszowe , kukurydziane

otręby owsiane , żytnie ,

olej lniany, rzepakowy,

oliwa z oliwek,

przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli

kiełki

grzyby

drożdże

SPO­SÓB PRZY­RZĄDZANIA:

każdy oprócz: smażenia i dodawania soli oraz cukru.

Na prze­pisy czekamy do 27 maja 2013

Wiele osób słysząc słowo soczewica, od razu kojarzy je z kuch­nią wegetariań­ską. Fak­tem jest, że ludzie, którzy zdecydowali się cał­kowicie zrezygnować z jedzenia mięsa, często sięgają po dania przy­gotowane z wykorzystaniem tej rośliny. Nie znaczy to jed­nak, że tylko oni mogą je jadać. Soczewica powinna być jed­nym z elemen­tów zdrowej i zbilan­sowanej diety i pojawiać się na naszych taler­zach rów­nie często jak mięso, ryby, czy różné warzywa.

Soczewica to naj­zdrow­szy przed­stawiciel wywodzący się z grupy roślin strącz­kowych. Towarzyszy ludz­ko­ści od jej począt­ków i jak wynika z prac naukowych, była jadana już w neo­licie. W ostat­nich stuleciach cieszyła się mniej­szą popular­no­ścią i uchodziła za danie dla biedoty, a póź­niej kar­miono nią głów­nie bydło. Dopiero roz­wój nauki i dokładne badania nad wła­ściwo­ściami ziaren tej rośliny sprawił, że zyskała ona chociaż część należ­nego jej szacunku. Więk­szość pochwał dotyczących soczewicy odnosi się do wysokiej zawar­to­ści białka. Uczciwie trzeba przy­znać, że jest ona imponująca: w 100 gramach nasion znaj­duje się od 25 do 28 gram białka. Soczewica zawiera także duże ilo­ści węglowodanów oraz błon­nika pokar­mowego. Ten ostatni jest jed­nym z kluczowym środ­ków pomagających w utrzymaniu zdrowej syl­wetki. Uspraw­nia pracę układu pokar­mowego, pomaga w usuwać tok­syn powstałe w trak­cie prze­miany materii, zapobiega powstawaniu nowotworów okręż­nicy, a także pomaga regulować poziom cholesterolu i glukozy we krwi.

W soczewicy znaj­dziemy także witaminy, a wśród nich witaminy z grupy B, witaminę C i E oraz tak ważné dla zdrowia beta-​karoten i kwas foliowy. Nie brakuje w nich rów­nież minerałów: wap­nia, żelaza, magnezu i fos­foru. To jed­nak nie koniec atutów tej rośliny. Ma ona w swoim składzie lizynę. To aminokwas, którego nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć samodziel­nie, a co za tym idzie, musi być dostar­czany z pożywieniem. Jest on nie­zbędny dla roz­woju dzieci, ale o jego obec­no­ści w jadłospisie powinni pamiętać także spor­towcy i osoby regular­nie trenujące w celach rekreacyj­nych. Poprawia on kon­cen­trację, a jego brak powoduje roz­draż­nienie. Lizyna bierze udział w procesie budowy białek, pomaga w procesach regeneracji oraz tworzenia enzymów i hor­monów. Uczest­niczy rów­nież w produk­cji kolagenu. Pomaga także dbać o linię, bo jest nie­zbędna przy powstawaniu sub­stan­cji odpowiedzial­nych za metabolizm tłusz­czów. W wielu naukowych opracowaniach na temat tego aminokwasu powtarzają się wiadomo­ści, że pomaga on w walce z wirusami powodującymi opryszczkę i półpasiec.

Podob­nie jak nie ma róży bez kol­ców, tak też nie ist­nieją pokarmy idealne. W przy­padku soczewicy problemem dla nie­których osób może być obec­ność w niej oligosacharydów. Te cukry mogą powodować powstawanie gazów i wzdęcia. Nie są one jed­nak regułą i nie u każ­dej osoby muszą wystąpić. Jeśli jed­nak chcemy mieć pew­ność, że unik­niemy kłopotów, powin­niśmy po prostu odpowied­nio przy­gotować soczewicę. Jedną z zalecanych metod na eliminację jej wła­ściwo­ści wzdymających jest namoczenie.

W tej chwili w Pol­sce możemy kupić kilka odmian soczewicy: zieloną, czer­woną i żółtą. Róż­nią się one od siebie nie tylko kolorem, ale także metodą przy­gotowania. Naj­dłużej trwa gotowanie zielonej (w zależ­no­ści od wieku nasion, może dochodzić do godziny, o ile wcześniej nie została namoczona). Dwie pozostałe odmiany gotują się znacz­nie szyb­ciej, mak­symal­nie do 20 minut.

Zapraszam do przy­syłania prze­pisów na dania z użyciem soczewicy. To roślina, którą można przy­gotować na setki spo­sobów, a przy odpowied­nim doborze przy­praw może smakować jak wyborne mięso. Na koniec jesz­cze tradycyjne przy­po­mnienie o zakazie używania soli. Ona naprawdę nie służy zdrowiu i for­mie. Co więcej, soczewica też jej nie lubi. Dodanie soli do gotującej się soczewicy sprawi, że ziarna stwardnieją.

Gołąbki z soczewicy i kaszy jęcz­mien­nej zapiekane w pomidorach.Kilka liści sparzonej kapusty białej lub czerwonej

1 szklanka soczewicy czer­wonej, zielonej lub żółtej
1 szklanka kaszy jęcz­mien­nej
10 pomidor­ków kok­taj­lowych
10 małych pieczarek
3 ząbki czosnku
kur­kuma
pieprz
Soczewicę gotujemy, a następ­nie blen­dujemy razem z ugotowanym na
parze czosn­kiem.. Wszyst­kie skład­niki mieszamy z ugotowaną kaszą
jęcz­mienną, dodając kur­kumę i pieprz do smaku. Farsz zawijamy w sparzone
liście kapusty, układamy w naczyniu żarood­por­nym, oddzielając od siebie
obranymi ze skórki i ugotowanymi wcześniej na parze pomidor­kami
kok­taj­lowymi oraz pieczar­kami. Całość pieczemy w piekar­niku w tem­peraturze 220 stopni ok. 30 minut. Upieczone razem z gołąb­kami pomidorki kok­taj­lowe możemy zmik­sować do postaci sosu.

Skład­niki konkursowe:

Skład­nik główny:

Soczewica

SKŁAD­NIKI DODAT­KOWE:

warzywa świeże mrożone lub suszone

owoce świeże, mrożone lub suszone

jogurt

kefir

jajka

mleko

mleko sojowe

cukier brzozowy

bakalie

mąki: owsiana, gryczana, kukurydziana, ryżowa, sojowa, żytnia

płatki owsiane, żytnie, orkiszowe , kukurydziane

otręby owsiane , żytnie ,

olej lniany, rzepakowy,

oliwa z oliwek,

przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli

kiełki

grzyby

drożdże

SPO­SÓB PRZY­RZĄDZANIA:

każdy oprócz: smażenia i dodawania soli oraz cukru.

Na prze­pisy czekamy do 27 maja 2013

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu