Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Nie marnuj czasu, zacznij działać

23 lipca 2013

Jest tylko jedna osoba, od której zależy, czy będziemy mogli cieszyć się zdrową i szczupłą syl­wetką. Tak, drogi Czytel­niku to Ty. Nikt inny nie podej­mie za nas decyzji o roz­poczęciu mądrego odchudzania, które, jak pokazują przy­kłady wielu osób, korzyst­nie wpłynie nie tylko na zdrowie i syl­wetkę, ale pomoże nam być lepiej zor­ganizowanym w innych aspek­tach życia.

Zapanowanie nad demonem, jakim jest otyłość, uwal­nia w ludziach pokłady ener­gii, o których ist­nieniu wcześniej nie zdawali sobie nawet sprawy. Mogą robić rzeczy, o jakich dotych­czas tylko marzyli, cieszyć się życiem. Zaczynają odnosić suk­cesy na wielu polach: poprawiają relacje z rodziną i znajomymi, stają się lep­szymi pracow­nikami, znaj­dują czas na roz­wój własnych zain­teresowań i pasji. Jed­nym słowem zyskują peł­nię kon­troli nad własnym życiem. Wymieniając korzy­ści płynące z odchudzania, nie można pominąć jesz­cze jed­nej, ale posiadającej fun­damen­talne znaczenie, czyli radykal­nej poprawy stanu zdrowia. Wiele osób zanim zaczęło swoją przy­godę z Gaca Sys­tem, cier­piało na prze­różné dolegliwości.

Miało pod­wyż­szony poziom cholesterolu, cukrzycę, uskar­żało się na problemy ze stawami i wiele innych problemów. Ci wszyscy potrzebowali gar­ści medykamen­tów, aby móc jako tako funk­cjonować. Kiedy zmienili nawyki żywieniowe, zaczęli ćwiczyć i gubić wagę, nagle okazywało się, że te góry tabletek, jakie przyj­mowali, prze­stawały być im potrzebne.

Z tych, oraz zapewne jesz­cze wielu innych, powodów warto zdecydować się na roz­poczęcie odchudzania. Wiele osób, które zastanawia się nad tym krokiem myśli zapewne: dobrze, zrobię to, ale nie teraz. To błąd. To oszukiwanie samego siebie, jeśli chcemy działać, trzeba zacząć teraz. Prze­kładanie na „nie wiadomo kiedy” to nic innego jak mówienie „nie zrobię tego”, tyle tylko, że w zawoalowany sposób.

Zresztą bądźmy szczerzy, ale roz­poczęcie odchudzania wiele osób stara się opóź­nić, wymyślając także inne argumenty. Często słyszę:„ale Gaca Cen­tra są o tyle, a tyle kilometrów od mojego domu, nie mogę tam przyjechać”. Ludzie mówią tak z nadzieją, że prze­konają siebie i cały świat do tego, że muszą nadal być otyli, schorowani i nie­szczęśliwi. Na to też jest wyj­ście: por­tal www​.sos​-odchudzanie​.pl.

Ser­wis zaczął działać w 2011 r. Został specjal­nie zaprojek­towany z myślą o i dla wszyst­kich pragnących okieł­znać otyłość w spraw­dzony i mądry spo­sób. Ten por­tal to droga do poznania szczegółów programu Gaca Sys­tem bez wychodzenia z domu. Videokon­feren­cje zapew­niają regularne kon­sul­tacje żywieniowe i trenin­gowe, natomiast na stronie inter­netowej możemy znaj­dować wiadomo­ści o naszych postępach oraz dowiedzieć się wiele na temat mądrego odchudzania. Ser­wis został zaprojek­towany w ten spo­sób, aby korzystanie z niego było jak naj­prost­sze. I to działa. www​.sos​-odchudzanie​.pl to strona, z której korzystają osoby, w każ­dym wieku. Wśród jego użyt­kow­ników są nawet 7080 – lat­kowie. Naj­więcej użyt­kow­ników ser­wisu to oczywi­ście osoby miesz­kające w Pol­sce, ale nie tylko. Gaca Sys­tem zdobywa coraz więk­szą popular­ność w USA i Kanadzie, użyt­kow­nicy por­talu to także Polacy z wielu państw Starego Kon­tynentu. Zdarza się także, że użyt­kow­nicy www​.sos​-odchudzanie​.pl miesz­kają w egzotycz­nych zakąt­kach świata takich jak: Chiny, Zjed­noczone Emiraty Arab­skie czy też Tadżykistan. Prawda, że to imponujące? Ludzie oddaleni od Lublina o tysiące kilometrów, żyjący w cał­kowicie innych strefach czasowych decydują się na korzystanie z Gaca Sys­tem. Dostosowują się do naszych godzin pracy kon­sul­tan­tów, aby tylko móc realizować Gaca Sys­tem. Oni zadecydowali, że chcą wziąć w garść swoje słabo­ści, nie szukali wytłumaczeń dla braku aktyw­no­ści, tylko działali. A zatem, czy nadal uważasz, że nie masz jak zacząć walki o lep­sze zdrowie i lep­sze życie?

Z Gaca Sys­tem można trenować w domu

Wiele osób, które miesz­kają poza Lublinem, nie może sobie pozwolić na wizyty w Gaca Cen­trum. To nie znaczy, że są one bez szans w walce z otyło­ścią. Specjal­nie dla nich działa plat­forma www​.sos​-odchudzanie​.pl. O tym, jak skuteczne jest odchudzanie tą drogą, prze­konała się pani Agnieszka Prusz­kow­ska. Schudła 20 kg, od ponad roku trzyma wagę, wygląda i czuje się rewelacyjnie.

Jak dowiedziała się Pani o Gaca System?

Koleżanki pokazały mi jedno z wydań Kuriera Lubel­skiego z czyjąś metamor­fozą. Oprócz zdjęć tej osoby był tam także adres www​.sos​-odchudzanie​.pl. Pomyślałam, a co tam, spróbuję.

Mieszka Pani na Lubelsz­czyź­nie, nie zdecydowała się Pani na przyjeż­dżanie do Gaca Centrum?

To nie wchodziło w grę. Miesz­kam ok. 50 km od Lublina, pracuję, mam dzieci w wieku szkol­nym. To absor­buje bar­dzo dużo czasu. Od początku wiedziałam, że nie będę mogła pozwolić sobie na dojazdy. Dla mnie nadzieją był Internet.

Korzystanie z por­talu nie sprawiało kłopotów?

Absolut­nie żadnych. Dostawałam kon­kretne zalecenia, co i kiedy jeść. Sama byłam zaskoczona, że to takie proste.

Jak wyglądała sprawa z treningami?

Tutaj też dostawałam pełną infor­mację w czasie kon­sul­tacji. Nie­stety, nie miałam moż­liwo­ści chodzić do żadnej siłowni. Mam rowerek stacjonarny domu i to na nim jeź­dziłam. Póź­niej wraz z moimi postępami treningi zostały powięk­szone także o inne ćwiczenia. Wszyst­kie wykonywałam w domu. Pod­czas kon­sul­tacji powiedziano mi wszystko o potrzeb­nych mi metodach trenin­gowych w domowym zaciszu. To działa! Korzystam z tych porad do dzisiaj i nadal trenuję. Uważam, że dzięki temu teraz wyglądam jesz­cze lepiej niż w czasie poprzed­nich wakacji.

I przez ten czas nie korzystała Pani z Gaca Cen­trum w Lublinie?

Jak już powiedziałam, nie miałam na to czasu. Jak dotąd byłam tam raz i muszę przy­znać, że to wspaniałe miej­sce. Nowoczesne i eleganc­kie. Potrenowałam tam, było świet­nie, ale musiałam wracać do siebie. Zdaję sobie sprawę, że w podob­nej sytuacji może być znacz­nie więcej osób. One bez obaw powinny skorzystać z moż­liwo­ści, jakie daje por­tal www​.sos​-odchudzanie​.pl

Rodzina pode­szła ze zro­zumieniem do Pani diety i treningów?

Tak. Muszę przy­znać, że mama poszła nawet trochę za moim przy­kładem, jeśli chodzi o dietę. Dzięki temu schudła 15 kg. To dowód, że Gaca Sys­tem działa na osoby w każ­dym wieku. Mam nadzieję, że pokazanie mojej prze­miany pomoże innym osobom odzyskać zdrowie i formę, tak jak kiedyś czyjś przy­kład stał się inspiracją dla mnie.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Pogoń za szczupłą syl­wetką i wiara, że do jej osiągnięcia wystar­czy jedynie łykanie tabletek, przynosi tragiczne żniwo. Do takich kon­sekwen­cji prowadzi nie­wiedza, na czym polega proces odchudzania oraz nie­do­skonałość naszego sys­temu praw­nego, który nadal pozwala na han­del szkodliwymi sub­stan­cjami, które udają suplementy ułatwiające odchudzanie.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu