Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Nie przegap szansy na lepsze życie

26 października 2012

Teraz mogę wszystko…

Z Karoliną Król-​Zglinicką z War­szawy, pilotką I międzynarodowej edycji akcji Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie roz­mawiała Mał­gorzata Żelechowska

W tam­tym roku zgłosiłaś się do kon­kursu na pilota akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. To była łatwa decyzja?

Kupon kon­kur­sowy dostałam od mamy, która znalazła go w Dzien­niku Bał­tyc­kim. Na początku pode­szłam scep­tycz­nie do tego pomysłu, bo już nie raz bez­skutecz­nie odchudzałam się. Wysłałam jed­nak kupon i prze­szłam kilka etapów naboru zostając pilotem akcji. Przyjechałam do Lublina i po wysłuchaniu wykładu p. Kon­rada Gacy zro­zumiałam, że to moja ostat­nia szansa …

Wykorzystałaś ją?

Mam wewnętrzne poczucie, że tak. Dzięki zrzuceniu ponad 60 zbęd­nych kilogramów zmieniłam się nie tylko wizual­nie, ale przede wszyst­kim psychicz­nie. Codzien­nie wstaję z łóżka z rado­ścią. Poprawiła się moja samoocena, zyskałam pew­ność siebie. Mam mnóstwo planów i już nie pamiętam siebie sprzed roku.. po tam­tej Karolinie zostały tylko zdjęcia.

Jak wspominasz czas bycia pilotem?

To były nie­samowite chwile. W końcu poczułam, że nie jestem sama ze swoim problemem. Oprócz fachowej pomocy pana Kon­rada Gacy i jego teamu, poznałam osoby w róż­nym wieku i z róż­nych środowisk, które od lat tak jak ja bez­skutecz­nie wal­czyły z nad­wagą. Byliśmy dla siebie wspar­ciem i nadal tak jest.

Warto było wysłać kupon?

Zdecydowanie tak. W moim przy­padku to był krok, który pozwolił mi na realizacje planów i zain­spirował do następ­nych. Zrzucenie kilogramów dało mi olbrzymiego życiowego powera i poczucie, że teraz mogę wszystko.

Co powiedziałabyś tym, którzy się wahają?

Nie ma się, nad czym zastanawiać. Zostanie pilotem akcji to szansa na nowe lep­sze życie i muszą z niej skorzystać, bo gwaran­tuję, że patrząc na tych, którym się udało bar­dzo szybko pożałują, że jej nie wykorzystali. Świadomość, że jako pilot jest się przy­kładem dla innych to dodat­kowa motywacja i radość dająca poczucie, że robi coś nie tylko dla siebie. Ja teraz bar­dzo często zastanawiam się jak jesz­cze skutecz­niej mogę pomagać innym w realizacji ich marzeń tak jak ktoś kiedyś mi pomógł. Być może pójdę w kierunku psychologii, bo teraz wszystko jest możliwe…

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu