Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Odchudzanie trzeba doprowadzić do końca

11 sierpnia 2013

Wiele osób w poszukiwaniach skutecz­nej diety zadaje pytanie, czy nie powoduje ona efektu jo-​jo. Bądźmy szczerzy: to nie jest wła­ściwe podej­ście do sprawy. Efekt jo-​jo, czyli nawrót otyło­ści, to nie jest jakaś magiczna siła, nad którą nie można zapanować. To wynik ludz­kich błędów. Szukając odpowied­niej diety, należy skupić się na tym, czy przy­gotowuje ona do póź­niej­szego życia po odchudzeniu.

Wiele tak zwanych „diet cud” kon­cen­truje się jedynie na jak naj­szyb­szej reduk­cji nad­wagi. Cel ten jest osiągany w prze­różné, często szokujące spo­soby. Osoba odchudzająca się na pewien czas pozbywa się nad­wagi, chud­nie, ale potem zostaje pozostawiona sama sobie. Nie ma wiedzy, jak postępować dalej, co gor­sza, jej organizm także nie jest przy­stosowany do nor­mal­nego funk­cjonowania. Jesz­cze nie­dawno otrzymywał nie­wiel­kie ilo­ści kalorii, więc metabolizm uległ natural­nemu spo­wol­nieniu. Taki stan to idealne warunki do powrotu otyłości.

Mądre odchudzanie działa zupeł­nie ina­czej. Oprócz procesu reduk­cji nad­wagi pacjenci Gaca Sys­tem prze­chodzą także tzw. proces wyprowadzenia z diety. To bar­dzo ważny element całego programu. W jego trak­cie organizm jest programowany do przyj­mowanie bar­dziej obfitych posił­ków niż w czasie reduk­cji wagi i zdrowego życia. Należy wyraź­nie zaznaczyć, że ukoń­czenie tego etapu ma fun­damen­talne znaczenia dla utrzymania zdrowej syl­wetki. Osoby, które osiągnęły wymarzoną wagę, a pominą ten etap, bar­dzo szybko mogą prze­żyć srogie roz­czarowanie. Zdaję sobie sprawę, że entuzjazm spo­wodowany pozbyciem się często otyło­ści idącej w dziesiątki kilogramów może wywoływać prze­konanie, że teraz już nic złego nam nie grozi. Nie­stety, są to pozory. Nad­waga będzie wracać. Organizm, który jesz­cze nie­dawno otrzymywał zmniej­szoną ilość kalorii, kiedy nagle otrzyma ich więk­szą ilość, zareaguje w jedyny dla siebie racjonalny spo­sób, będzie odkładał nad­wyżkę w postaci tkanki tłuszczowej.

Zupeł­nie ina­czej będzie wyglądać sprawa w przy­padku zakoń­czonego procesu wyprowadzania z diety. Ten etap gwaran­tuje, że organizm zostanie prze­programowany z etapu „spalanie tkanki tłusz­czowej” na etap „nor­malne funk­cjonowanie”. Pacjenci korzystający z Gaca Sys­tem po jego zakoń­czeniu, i znając dokładne zasady mądrego odżywiania, mogą spo­koj­nie cieszyć się życiem i zdrowiem, bez obawy powrotu otyłości.

Trzymałam się programu, i to są wyniki

Roz­mowa z Izabelą Ziół­kow­ską, która dzięki Gaca Sys­tem w pół roku schudła 20 kilogramów.

Pamięta Pani, jak zaczęła się Pani przy­goda z Gaca System?

Tak, trochę mi się przy­tyło. O panu Kon­radzie Gacy słyszałam już od dawna, ale dopiero w stycz­niu tego roku weszłam na jego stronę inter­netową i poczytałam o spo­sobach okieł­znania otyło­ści i nie­samowitych wynikach innych osób. Bar­dzo mi się to wszystko spodobało i postanowiłam skorzystać.

Do korzystania z Gaca Sys­tem prze­konała Pani także córkę Klaudię.

Córka sama zdecydowała się na to. Nie musiałam jej jakoś specjal­nie namawiać. Po prostu widziała, jakie mam wyniki pod dwóch tygo­dniach korzystania z Gaca Sys­tem, a że sama miała wtedy trochę kilogramów do zrzucenia, zdecydowała skorzystać z moż­liwo­ści, jakie daje ten program.

Czy trudno było prze­strzegać zasad narzuconych przez Gaca System?

Ja mam taki charak­ter, że lubię wyzwania i wykonywać powierzone zadania. Na początku wydawało mi się, że te nowe por­cje są trochę za małe, ale dałam radę i trzymałam się diety. Ponie­waż miesz­kam ok. 35 od Lublina, a ponadto pracuję cały dzień poza domem, to miałam pewne obawy, czy uda mi się trenować zgod­nie z planem. Udało się. Wystar­czyło tylko ina­czej zaplanować układ obowiąz­ków i na wszystko znalazł się czas. Jestem z siebie o tyle dumna, że nie opu­ściłam ani jed­nego treningu.

Gratuluję sil­nej woli i kon­sekwen­cji w działaniu. Zakoń­czyła już Pani etap wyprowadzania z diety. Nie bała się Pani tego, co będzie dalej?

Trochę bałam się, że coś zrobię źle i waga zacznie znowu rosnąć. Na szczę­ście nic takiego się nie dzieje. Wystar­czyło tylko, że stosowałam się do porad pana Kon­rada Gacy. Szczerze mówiąc, nie jest to wcale jakoś trudne. W czasie odchudzania zmieniły się moje nawyki żywieniowe. Odzwyczaiłam się od jedzenia szkodliwego jedzenia. Do słodyczy także w ogóle mnie nie ciągnie. Nauczyłam się tego, co dla mnie jest dobre. Potrafię sobie sama wytłumaczyć, czego nie warto jeść i jakie to może mieć konsekwencje.

Jak, jako osoba, która zakoń­czyła proces odchudzania, ocenia Pani Gaca System?

Znakomicie. Polecam go każ­dej osobie. Od początku byłam pod wrażeniem nie tylko jego skutecz­no­ści, ale także wspaniałej atmos­fery panującej w Gaca Cen­trum. To miej­sce, w którym człowiek pozbywa się swoich trosk i problemów. Można otwar­cie poroz­mawiać nie tylko z pracow­nikami, ale także innymi osobami, które także są w trak­cie odchudzania.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Pogoń za szczupłą syl­wetką i wiara, że do jej osiągnięcia wystar­czy jedynie łykanie tabletek, przynosi tragiczne żniwo. Do takich kon­sekwen­cji prowadzi nie­wiedza, na czym polega proces odchudzania oraz nie­do­skonałość naszego sys­temu praw­nego, który nadal pozwala na han­del szkodliwymi sub­stan­cjami, które udają suplementy ułatwiające odchudzanie.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu