Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Nie pod­jadaj miła w pracy, masz nad­wagę, leć do Gacy. Ta fraszka napisana przez wielolet­niego przyjaciela i uczest­nika naszej akcji, poetę – Tade­usza Kwiatkowskiego-​Cugowa, zainicjowała przed laty Kon­kurs Literacki. Obec­nie ogłaszamy jego pierw­szą ogól­nopol­ską edycję . Na laureatów czekają cenne nagrody w tym roczny abonament na por­talu sos-​odchudzanie! Napisz wiersz, poemat, fraszkę, esej. Zyskaj zdrowie i zrzuć zbędne kilogramy!

Kon­kurs Literacki od lat cieszy się bar­dzo dużym zain­teresowaniem. W każ­dej jego edycji otrzymujemy po kil­kaset róż­norod­nych prac od naszych aktyw­nych klubowiczów, ale także osób, które naszej akcji się przy­glądają i są jej przyjaciółmi. Zachęcam wszyst­kich do wzięcia udziału w tej wyjąt­kowej, bo pierw­szej ogól­nopol­skiej edycji. Z per­spek­tywy poprzed­nich lat widzę, że to nie tylko dobra zabawa, ale rów­nież szansa na zrzucenie zbęd­nych kilogramów i cał­kowitą prze­mianę życia. Przy­kładem takiej metamor­fozy jest Krzysz­tof Frączek, który dzięki uczest­nic­twu i czterokrot­nie zdobywanym w kon­kur­sie nagrodom, zrzucić 44 kilogramy i bez problemu utrzymuje formę. Podob­nie jak w trzech poprzed­nich edycjach, także i teraz na laureatów czekają cenne nagrody:

1 miej­sce – roczny abonament na por­talu sos-​odchudzanie

2 miej­sce – zestaw suplemen­tów SWL oraz kosmetyków Norel

3 miej­sce – zestaw kosmetyków Norel

Na Pań­stwa prace dotyczące odchudzania i akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie czekamy do 31 maja.

Oceny dokona komisja kon­kur­sowa w składzie: Teresa Woj­ciesz­czak, Mał­gorzata Szpitun, Kon­rad Gaca oraz prze­wod­nicząca Alina Jahoł­kow­ska, przed­stawicielka Związku Literatów Polskich

Wyniki ogłoszone zostaną 26 czerwca 2012 r. pod­czas gali koń­czącej I ogól­nopol­ską edycję akcji. Prace prosimy nad­syłać pocztą na adres Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy, ul. Fabryczna 2, 20 – 301 Lublin z dopiskiem Kon­kurs Literacki lub mailem na adres konkurs@​chudniesz-​wygrywasz.​pl

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu