Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Ogłaszamy konkurs literacki!

7 czerwca 2013

Gaca Sys­tem nie tylko pomaga cieszyć się zdrowiem i formą, ale także od lat inspiruje. Dla wszyst­kich, którzy mają ochotę spróbować swoich sił w operowaniu słowem, mamy dobrą wiadomość: zaczynamy szóstą edycję kon­kursu literackiego!

W zabawie może wziąć udział każdy. Uczest­nikom stawiamy tylko jeden warunek: utwory muszą dotyczyć odchudzania i akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Wybór formy pozostawiamy Wam. Z przyjem­no­ścią prze­czytamy fraszki, sonety albo hymny. Oczekujemy nie tylko poezji. Z uwagą prze­czytamy także każdy nade­słany esej bądź opowiadanie. Ważné, aby trzymały się one kon­kur­sowej tematyki.

Nagrody:

1. miej­sce – pół­roczny abonament na por­talu SOS-​Odchudzanie lub 3-​miesięczny w Gaca Cen­trum.
2. miej­sce – 3 miesięczny abonament na por­talu SOS-​Odchudzanie lub 1 miesiąc w Gaca Cen­trum.
3. miej­sce – miesięczny abonament na por­talu SOS-​Odchudzanie lub 2 tygo­dnie w Gaca Cen­trum
 

Na Pań­stwa prace czekamy do 30 czerwca. Póź­niej komisja kon­kur­sowa pod prze­wod­nic­twem pani Aliny Jahoł­kow­skiej, przed­stawicielki
Związku Literatów Pol­skich, dokona oceny i wybierze zwycięz­ców. Wyniki zostaną ogłoszone w 3 tygo­dniu września pod­czas gali koń­czącej 9 edycję akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie.

Prace prosimy nad­syłać e-​mailem na adres konkurs@​gacasystem.​pl bądź pocztą na adres Gaca Cen­trum w Lublinie ul Fabryczna 2 , 20 – 301 Lublin z dopiskiem Kon­kurs Literacki lub doręczać osobi­ście do recep­cji w Gaca Cen­trach w Lublinie lub w Zamościu.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu