Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Pierogi w stylu fit

25 maja 2013

To już ostat­nia szansa na nade­słanie prze­pisów walki o nagrody w majowej edycji kon­kursu „Chud­nij ze smakiem”. W przy­szłym tygo­dniu zaprezen­tujemy zwycięskie propozycje dań z wykorzystaniem soczewicy.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 27.05.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­roclaw­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

Dla wszyst­kich, którzy nadal szukają pomysłów na zdrowe posiłki, w których składzie znaj­dzie się soczewica mamy pod­powiedź, danie polecane przez Bartka Zembrzuskiego. Czytel­nicy, którzy od kilku lat śledzą naszą akcję z pew­no­ścią pamiętają tego sym­patycz­nego lublinianina. Jesienią 2008 r. gdy spo­tkaliśmy się po raz pierw­szy Bar­tek ważył aż 188 kilogramów. Każ­dego dnia jego układ kostny, mięśnie i stawy musiały zmagać się z ciężarem dwukrot­nie więk­szym niż jego naturalna waga. Trudno się dziwić, że tam­ten Bar­tek Zembrzuski miał poważné kłopoty z kręgosłupem i stawami, które nie wytrzymywały takiego nad­bagażu. Szczerze mówiąc to nie były jedyne zmar­twienia Bartka. Miał otłusz­czoną wątrobę i serce, poziom złego cholesterolu, prze­kraczał wszel­kie dopusz­czające normy. Do tych kłopotów ze zdrowiem dochodziły jesz­cze problemy z samo­poczuciem. Bar­tek sam o sobie mówi, że wtedy był „bar­dzo zdołowanym człowiekiem”.

Zaczęliśmy odchudzanie. Dieta i pierw­sze bar­dzo delikatne treningi (na inten­syw­niej­szy wysiłek osoba w takim stanie nie mogła sobie pozwolić) sprawiły, że po tygo­dniu waga pokazała aż o 10 kg mniej. To była naj­lep­sza motywacja do dal­szej pracy. W ciągu 10 miesięcy Bar­tek Zembrzuski schudł aż o 90 kg i stał się innym człowiekiem. Na korzyść zmienił się nie tylko jego wygląd, ale także stan zdrowia i samopoczucie.

Dzisiej­szy Barek Zembrzuski to zupeł­nie inny człowiek niż ten z jesieni 2008 r. Szczupły, zdrowy i ujmujący skrom­no­ścią, pogodą ducha i optymizmem. Droga jaką pokonał stała się kapital­nym doświad­czeniem, które teraz przy­daje mu się w codzien­nej pracy. Po przej­ściu cyklu dodat­kowych szkoleń Bar­tek Zembrzuski został kon­sul­tan­tem programu dietyczno – trenin­gowego Gaca Sys­tem. Teraz pomaga innym w pokonywaniu własnych słabo­ści i okieł­znaniu otyłości.

Bar­tek Zembrzuski poleca przy­gotowanie pierogów z zielonej soczewicy. Oczywi­ście już na początku należy zaznaczyć, że nie jest to danie jakie mogą jadać osoby na początku odchudzania. Jest to natomiast znakomita propozycja dla tych, którzy mają już za sobą proces reduk­cji nad­wagi i teraz zależy im na trzymaniu formy i spo­żywaniu peł­nowar­to­ściowych posił­ków. To danie dostar­czy naszemu organizmowi duże ilo­ści protein jakich znakomitymi źródłami są jajka i soczewica.

Mąka orkiszowa pod­niesie kalorycz­ność posiłku i sprawi, że znaj­dzie się w nim pokaźna ilość węglowodanów. Ta odmiana mąki w porów­naniu do pochodzących z innych zbóż, charak­teryzuje się znacz­nie mniej­szą zawar­to­ścią mal­tozy, co nie powoduje gwał­tow­nych skoków poziomu glukozy we krwi.

Smak i aromat potrawy oprócz zaproponowanych przy­praw wzbogaci czosnek i czer­wona cebula, rośliny o udowod­nionym działaniu antysep­tycz­nym, korzyst­nie wpływające na układ odpor­no­ściowy oraz mające wpływ na zmniej­szanie poziomu złego cholesterolu.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu