Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Powstrzymajmy falę otyłości u młodych.

Otyłość to problem osób w każ­dym wieku. Coraz czę­ściej dotyka ona dzieci i młodzież, czyli osoby, które zdawać by się mogło, powinny mieć z nią jak naj­mniej kłopotów. Nie łudźmy się, że u młodych nad­waga w cudowny spo­sób sama stop­nieje. W tym przy­padku potrzebne jest kom­plek­sowe działanie, które pozwoli odzyskać radość życia oraz pomoże zmienić nawyki żywieniowe.

Dzieci w Pol­sce mają coraz więk­sze problemy z nad­wagą. To nie­stety wynik zanie­dbań i braku odpowiedzial­no­ści ze strony dorosłych. Od początku młodzi są bom­bar­dowani reklamami zachęcającymi do jedzenia nie­zdrowych potraw, lan­suje się modę na szkodliwe prze­kąski i dania. W dzieciach buduje się prze­konanie, że jedzenie batoników lub frytek z ham­bur­gerami jest fajne. Co gor­sze, sami rodzice i opiekunowie często też nie­zbyt przej­mują się tym, aby ich pociechy jadły smacz­nie i zdrowo. Często po prostu idą na łatwiznę. Kupienie dziecku por­cji fastwooda jest znacz­nie prost­sze niż przy­gotowanie zdrowego posiłku oraz wytłumaczenie, dlaczego warto odżywiać się właśnie w ten spo­sób. O dietę dzieci nie dbają ich rodzice, nie dbają szkoły, których sklepiki wypeł­nione są produk­tami peł­nymi cukru, a wynik jest taki, że rośnie nam pokolenie od młodych lat nie­sprawne i narażone na choroby układu krążenia, ruchu i pokarmowego.

To nie koniec kłopotów, bo otyłość często powoduje duże problemy natury emocjonal­nej. Młodzi ludzie prze­chodząc przez wiek doj­rzewania, prze­żywają ogrom stresów towarzyszących temu okresowi. Jeśli do tego dojdą kłopoty z nad­wagą, to sytuacja staje się dramatyczna. Nasilające się poczucie braku akcep­tacji swojego wyglądu prze­kłada się także na cał­kowitą samoocenę. Nastolatki czują się gorsi od innych, nie wierzą w odnoszenie suk­cesów w szkole oraz w relacjach z innymi. Zamykają się w sobie, unikają wychodzenia z domu i aktyw­no­ści, a jedynym spo­sobem, jaki znają na złagodzenie stresu, jest pożeranie nie­zdrowego jedzenia, peł­nego prostych węglowodanów i tłusz­czów trans. Takie zajadanie ner­wów przynosi ukojenie, ale tylko na moment. Praw­dziwe problemy zostają i towarzyszą także w dorosłym życiu. Dlatego trzeba jak naj­szyb­ciej prze­rwać to błędne koło i zacząć żyć mądrze. Znakomitym począt­kiem roz­poczęcie pracy nad sobą są wakacje. Wysokie tem­peratury skutecz­nie i w pełni natural­nie pomagają panować nad roz­buchanym apetytem, długie i słoneczne dni dodają nam optymizmu i wiary we własne siły, a czas wolny od pracy lub nauki pozwala nam unik­nąć wielu stresów i ner­wowych sytuacji, na które zwykle jesteśmy narażeni, kiedy indziej. Warto sprawić, aby te wolne dni stały się także czasem wol­nym od złej i szkodzącej nam diety. Nie warto dłużej zwlekać z naprawieniem własnego życia.

Jak schudłem, nie poznawali mnie znajomi

16-​letni Bar­tek Miel­niczek z Zamo­ścia z Gaca Sys­tem schudł 52 kilogramy. Dzisiaj wygląda znakomicie i trudno uwierzyć, że ten wysoki chłopak jesz­cze w ubiegłym roku, mając 178 cm wzrostu, ważył aż 123 kg. Taka nad­waga w tak młodym wieku była ogrom­nym problemem.

Pamiętasz jak zacząłeś korzystać z Gaca System?

Oczywi­ście. Wszystko zaczęło się dzięki znajomej mojej mamy, która korzystała z tego programu. Była nawet pilotką jed­nej z poprzed­nich akcji i miała nie­samowite wyniki. To ona powiedziała naszej rodzinie, że jeśli chcę wresz­cie schud­nąć, powinienem trafić właśnie tam.

Rozumiem, że to nie było Twoje pierw­sze podej­ście do odchudzania.

Dokład­nie. Wcześniej próbowałem róż­nych diet i nic z tego nie wynikało. Szczerze to muszę przy­znać, że od małego miałem problemy z otyłością.

W ciągu sied­miu miesięcy udało Ci się schud­nąć 52 kg i teraz wyglądasz znakomicie.

Czuję się jak zupeł­nie inny człowiek, jakby wszystko nagle zmieniło się na lep­sze. To super uczucie. Wiem, że wyglądam zupeł­nie ina­czej niż wcześniej, bo nie­którzy ze znajomych mieli po prostu kłopoty z roz­poznaniem mnie. Przy­zwyczaili się do mojego starego wyglądu i nie mogli uwierzyć, że mogłem się aż tak zmienić.

Czy w czasie całego procesu reduk­cji pojawiały się jakieś chwile zwąt­pienia, momenty kryzysu, kiedy czułeś, że nie dasz rady?

Nie było tak źle. Sys­tematycz­nie korzystałem z kon­sul­tacji, w czasie których dostawałem kon­kretne wiadomo­ści, co mam jeść i jak powinienem trenować. Wiedziałem, że jak będę to robił, to schudnę i dlatego jakoś było mi łatwo. Nie przy­pominam sobie jakich­kol­wiek wiel­kich kryzysów. Jedynym problem były chwile w domu, kiedy mama przy­gotowała coś pysz­nego i pach­nącego, a to nie pokrywało się z zaleceniami, jakie dostałem. Wtedy bywało ciężko, ale wytrzymywałem.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu