Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Profesor Grzegorz Wallner wspiera naszą akcję

5 stycznia 2012

Kolejna wybitna postać wspiera akcję Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie.

Do grona człon­ków honorowych Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Fat­kil­lers dołączył Prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Wal­l­ner, Kierow­nik II Katedry i Kliniki Chirur­gii Ogól­nej, Gastroen­terologicz­nej i Nowotworów Układu Pokar­mowego UM w Lublinie; Dziekan I Wydziału Lekar­skiego z Oddziałem Stomatologicz­nym Uniwer­sytetu Medycz­nego w Lublinie; Kon­sul­tant wojewódzki w dziedzinie chirur­gii ogól­nej oraz Prezes elekt Towarzystwa Chirur­gów Pol­skich
Profesor Grzegorz Wal­l­ner to kolejny, wybitny przed­stawiciel środowiska medycz­nego, który realizując program odchudzający Kon­rada Gacy schudł ponad 22 kg. Przy­pominamy że świetny wynik odchudzania (minus 17 kg) osiągnął Prof. dr hab. n. med. Woj­ciech Załuska, Kon­sul­tant woje­wódzki w dzie­dzi­nie nefro­lo­gii, który także dołączył do grona człon­ków honorowych naszego Stowarzyszenia.

Wiele wybit­nych postaci popiera działanie Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Fat­kil­lers, które zaj­muje się promocją zdrowia i walką z otyło­ścią.
Zer­k­nij na stronę Stowarzyszenia i zobacz kto jesz­cze wspiera naszą profilak­tyczną działal­ność www​.fat​kil​lers​.pl

Czytaj o akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie na por­talu naszemiasto​.pl

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu