Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Profesor Wojciech Załuska - Chcesz pokonać choroby? Pokonaj otyłość!

7 stycznia 2012

Jest Pan człon­kiem honorowym Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Fat­kil­lers, które organizuje akcję Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Obec­nie otyłość – która jest przy­czyną zespołu metabolicz­nego – uważana jest za światową epidemię, czy miedzy innymi dlatego zdecydował się Pan wes­przeć działal­ność Stowarzyszenia?

Kryteria roz­poznania zespołu metabolicz­nego to według IDF: otyłość brzuszna, czyli obwód talii u pochodzących z Europy męż­czyzn ≥ 94 cm, natomiast u kobiet ≥ 80 cm, oraz co naj­mniej takie odchylenia od normy fizjologicz­nej jak poziom lipidów w surowicy krwi czyli trój­glicerydy ≥ 150 mg/​dl, cholesterol HDL< 40 mg/​dl u męż­czyzn< 50 mg/​dl u kobiet, wystąpienie ciśnienia tęt­niczego ≥ 130/​85 mm Hg , oraz glikemia na czczo ≥ 100 mg/​dl.
Te dodat­kowe kryteria są także obecne, jeżeli pacjent stosuje leki obniżające ciśnienie lub leczy się z powodu cukrzycy typu II.
Według jed­nego z nie­licz­nych badań epidemiologicz­nych prze­prowadzonych w Pol­sce Natpol Plus, osoby otyłe stanowią 26 proc. naszego spo­łeczeń­stwa, zatem ponad 10 mln osób. To jest epidemia i wszel­kie działania obej­mujące walkę z tym zjawiskiem, są bez­cenne. To bar­dzo ważny powód wspar­cia znakomitej idei głów­nej Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Fatkillers.

Wiele osób lek­ceważy problem otyło­ści. Nie uznaje zbęd­nych kilogramów za przy­czynę swoich chorób.

Więk­szość pacjen­tów roz­poznaje poten­cjalne nie­bez­pieczeń­stwa będące kon­sekwen­cją chorób określanych jako cywilizacyjne, czyli choroby wień­cowej, nad­ciśnienia, cukrzycy, dopiero w momen­cie istot­nego nasilenia objawów. W przy­padku otyło­ści proces z reguły jest wieloletni, dlatego często dochodzi do błęd­nej inter­pretacji. Akcen­tuje się proces starzenia, objawy róż­nych chorób, a pomija fakt 20 – 30 kg nad­wagi.

Czy sól używana w nad­miarze, przy­czynia się do powstawania nadciśnienia?

Sól jest jed­nym z naj­waż­niej­szych „graczy” w diecie wpływających na wzrost ciśnienia tęt­niczego. Prze­ciętne dzienne zapotrzebowanie na sól u człowieka dorosłego nie powinno prze­kraczać 1 grama. W naszych warun­kach spo­żywamy około 10 gramów soli kuchen­nej. Warto pamiętać, że tylko 20 proc. soli jest natural­nym skład­nikiem produk­tów spo­żyw­czych, natomiast cała reszta pochodzi z bez­pośred­niego dosalania produk­tów w trak­cie ich przy­gotowywania lub ze stosowanych przy­praw. Jed­nym ze spo­sobów ograniczenia soli w diecie jest stosowanie zamienne innych przy­praw smakowych, naj­lepiej ziołowych, z wyłączeniem soli ziołowej. Nie­zwykle ważné jest ograniczenie spo­żywania produk­tów żywno­ściowych o dużej zawar­to­ści soli jak wędliny, solone ryby, sery, chipsy, solone orzeszki.

W programie Kon­rada Gacy zalecana jest śred­nia inten­syw­ność ćwiczeń fizycz­nych, przy odpowied­nio kon­tro­lowanym pul­sie i trening 3 – 4 razy w tygo­dniu. Czy taki nie­zbyt inten­sywny wysiłek ma pozytywne oddziaływanie profilak­tyczne przy problemach z nadciśnieniem?

Wysiłek fizyczny odpowied­nio dobrany i kon­tro­lowany pod względem inten­syw­no­ści, jest rekomen­dowany we wszyst­kich zaleceniach, w tym Pol­skiego Towarzystwa Nad­ciśnienia Tęt­niczego, w leczeniu kom­plek­sowym nad­ciśnienia tęt­niczego. Sys­tematyczna aktyw­ność fizyczna powoduje między innymi obniżenie war­to­ści ciśnienia tęt­niczego krwi, obniżenie stężenia cukru we krwi oraz zwięk­sza spalanie skład­ników pokarmu co ogranicza ich odkładanie się w postaci tłusz­czu zapasowego. Bar­dzo jest ważny fakt, że wysiłek powinien być regularny, co naj­mniej 3 – 4 razy w tygo­dniu, a kon­trola wysiłku fizycz­nego w rekomen­dacji programu Kon­rada Gacy dobrze dobiera propor­cję wysił­ków izotonicz­nych oraz izometrycznych.

Program żywieniowy Kon­rada Gacy jest ustalany poprzez stosowanie roż­nych progów węglowodanów, białek i tłusz­czy. Dieta z programu, która jest wskazana jako naj­bar­dziej biał­kowa, a naj­niżej węglowodanowa, ma zawar­tość białka w granicach 1 g na 1 kg masy ciała. Czy takie ilo­ści białka są bez­pieczne dla naszych nerek?

W trak­cie roz­mowy z Panem Kon­radem wskazałem, że jako nefrolog zaj­mujący się chorobami nerek, zwracam uwagę na zawar­tość białka w diecie. Jeżeli pacjenci mają poważné choroby nerek, to w przy­padku zaleceń dietetycz­nych oraz programu ćwiczeń, wskazana jest kon­sul­tacja specjalistyczna, w czym chęt­nie służę pomocą. Jestem prze­konany, że to Pan Kon­rad Gaca doskonale czuje i dlatego nas lekarzy zaprasza do współpracy

Wiemy, że daje Pan przy­kład innym i motywuje swoim działaniem do walki ze zbęd­nymi kilogramami. Czy możemy pochwalić się wynikiem jaki Pan osiągnął realizując program Kon­rada Gacy? Pan Gaca mocno chwali Pana za pełny profesjonalizm i profesor­ską dokładność.

Jestem w trak­cie osiągania założonych war­to­ści docelowych, na razie spadłem 17 kg. Dużo ćwiczę i czuje się znakomicie. W czasie ostat­niego pobytu w War­szawie, przed znakomitym kon­cer­tem syl­westrowym w Teatrze Wiel­kim, zagrałem pełny tur­niej gol­fowy na 18-​doł­kach w Raj­szewie, razem z moim ser­decz­nym kolegą prof. Czekier­dow­skim, a następ­nego dnia jesz­cze chodziłem 45 minut na bieżni w hotelowej siłowni.

Dzięki Pana rekomen­dacji jesz­cze kilku innych wybit­nych profesorów zaczęło się z nami odchudzać. Czyli to działa? Ale jak znaj­duje Pan czas na trening przy swoich obowiązkach?

Na jed­nym z wykładów w War­szawie, dotyczących wpływu otyło­ści na choroby nerek, pokazałem prze­zrocze dotyczące stop­nia otyło­ści w grupie medyków i to się bar­dzo spodobało audytorium. My lekarze musimy pokazywać pewną wiarygod­ność w stosunku do tego mówimy do swoich pacjen­tów, studen­tów, kolegów po fachu. Mimo wielu obowiąz­ków czas trzeba znaleźć. Baseny są otwarte d 6.30 rano, siłowania u Pana Gacy do 22.00. Rekomen­dowany czas spania to 6 – 7 godzin, i czego trzeba więcej?

Prosimy jesz­cze o kilka wskazówek i słów prze­strogi dla tych, którzy lek­ceważą problem otyło­ści. Słowa tak wybit­nego profesora, maja ogromną wagę. Zwłasz­cza, że staramy się motywować nie tylko osoby otyłe w Pol­sce ale i w Stanach Zjed­noczonych i Kanadzie, a tam otyłość to praw­dziwa epidemia.

Proponuję tylko pil­nować się zaleceń. Dieta i sys­tematyczne ćwiczenia działają tak samo na całym świecie. Biorąc pod uwagę coraz więk­sze zain­teresowanie programem odchudzającym należy życzyć w nowym, 2012 roku wszyst­kim pod­opiecz­nym Kon­rada Gacy speł­nienia marzeń. Także tych dotyczących straty zbęd­nych kilogramów.

Profesor Woj­ciech Załuska jest człon­kiem honorowym Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Fat­kil­lers – sprawdź, kto jesz­cze wspiera naszą działal­ność na stronie www​.fat​kil​lers​.pl

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu