Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Przyspieszysz swój metabolizm i...życie!

1 września 2012

O tej porze roku zwykle wpadamy w wir zajęć. Lista zadań jest długa: początek kolej­nego roku nauki, start firmy po urlopie, a przede wszyst­kim… kilogramy, których musimy się pozbyć. Naj­waż­niej­sze jest odważyć się i spróbować je zredukować! Jeśli zrobimy porządek ze sobą, zyskamy ener­gię, zdrowie i dobre samo­poczucie, wszystko inne będzie łatwiej­sze! Nie radzę jed­nak zaczynać kolej­nej nie­prze­myślanej diety- pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule… tylko skorzystać z naszej fachowej pomocy.

Od 8 lat udowad­niamy, że walka z otyło­ścią nie musi być skazana na porażkę. Reduk­cja nawet 60, 80 czy prawie 100 kg jest moż­liwa dzięki precyzyj­nemu połączeniu trzech elemen­tów: indywidual­nie dobranej diety i programu trenin­gowego, a także sys­temu motywacyjnego.

Pokazuje to choćby przy­kład Mał­gorzaty Pasz­czyk (minus 97kg), wybranej ostat­nio Metamor­fozą Cen­trum Odchudzania.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Dowiedz się jak dbać o serce
Jak za pomocą zdrowej diety zapobiegać chorobom serca – to temat panelu jaki odbędzie się w nie­dzielę (29.09). W dys­kusji wezmą udział kar­diolodzy z Uniwer­sytetów Medycz­nych oraz jako eks­pert Kon­rad Gaca.
Panel „Nad­waga i otyłość. Zasady zdrowej diety” zacznie się o godz. 15.55 na Placu Zam­kowym i będzie jed­nym z punk­tów obchodów Światowego Dnia Serca. O korzy­ściach wynikających ze zdrowej diety razem z Kon­radem Gacą będą roz­mawiać naukowcy z Uniwer­sytetu Medycz­nego: dr n. med. Elż­bieta Mazur – Stążka oraz dr n. med. Bog­dan Łakom­ski.
Panel będzie okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także nagrody. Kon­rad Gaca przy­gotował kon­kurs, w którym 2 osoby miesięcz­nej kurację odchudzającą Gaca Sys­tem.
W obchodach Dnia Serca wezmą udział także aktorzy i znane osoby m.in.: Majka Jeżow­ska, Mariola Bojarska-​Ferenc, Ewa Kasprzyk, Anna Głogow­ska, Jan Kliment, Edyta Jun­gow­ska, Bożena Dykiel oraz Ewelina Lisow­ska. Imprezę poprowadzą Marzena Roglaska i Łukasz Bor­kow­ski.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Mar­szałek Wojewódz­twa Lubel­skiego Krzysz­tof Het­man i Prezydent Lublina Krzysz­tof Żuk, a patronem merytorycz­nym został Uniwer­sytet Medycyny w Lublinie.

Warto dodać, że „Światowy Dzień Serca” jest obchodzony w ponad 120 krajach, a jego głów­nym celem jest upo­wszech­nianie pod­stawowej wiedzy o schorzeniach serca oraz moż­liwo­ściach ich leczenia i profilak­tyki. Tegoroczne Cen­tralne Obchody święta odbędą się w Lublinie.
Hasło prze­wod­nie tegorocz­nego wydarzenia brzmi: „Kierunek zdrowe serce. Profilak­tyka chorób układu krążenia u kobiet i dzieci”. Na Placu Zam­kowym przez całą nie­dzielę wszyscy zatroskani o kon­dycję swojego naj­waż­niej­szego narządu będą mogli bez­płat­nie wykonać profilak­tyczne badania.
Oprócz pod­stawowego spraw­dzenia ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu i glukozy, wykonania badania EKG, chętni będą mogli zbadać swój wzrok pod kątem jaskry lub zasięgnąć porady specjalistów w dziedzinie chorób ser­cowo – naczyniowych. Ochot­nicy będą mogli rów­nież dowiedzieć się w jakim wieku jest ich serce. Organizatorzy prze­widzieli także wiele atrak­cji dla dzieci, aby poprzez zabawę mogły uczyć się jak prawidłowo dbać w przy­szło­ści o swoje zdrowie.

Zobacz szczegółowy program obchodów Światowego Dnia Serca
 

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu