Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zaczynamy nabór pilotów do akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie - pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. To dzięki niej zyskasz moż­liwość zdobycia upragnionej syl­wetki i pozbycia się nad­wagi. Zapraszamy na wspaniałą podróż i do skorzystania ze wszyst­kich moż­liwo­ści, jakie oferuje Gaca Sys­tem – program, dzięki któremu odchudziliśmy już tysiące Polaków. Teraz przy­szła kolej na Ciebie. Przy­łącz się! Wystar­czy tylko zgłosić się do nas. Pomożemy upo­rać się z otyło­ścią. Wiemy, jak to zrobić.

Nasza ostat­nia akcja spo­tkała się z ogrom­nym zain­teresowaniem. Zostaliśmy po prostu zasypani proś­bami o wspar­cie i pomoc. To pokazało nam, jak ogrom­nym problemem nadal pozostaje otyłość i jak wiele osób marzy, aby wresz­cie móc ją okieł­znać. Z naszym wspar­ciem jest to możliwe.

Dlatego w tym roku specjal­nie dla Pań­stwa zmieniamy zasady rywalizacji. Chcemy pomóc jak naj­więk­szej grupie potrzebujących w uzyskaniu zdrowia i upragnionej syl­wetki. Każda osoba, która stanie do walki o bycie pilotem naszej akcji, wygra już na star­cie. Po raz pierw­szy zdecydowaliśmy się przy­znawać dofinan­sowanie. Dzięki temu zyskacie Pań­stwo moż­liwość korzystania z Gaca Sys­tem na preferen­cyj­nych warunkach.

Rywalizację o tytuł pilota akcji podzieliliśmy na etapy. Pierw­szy będzie trwał trzy miesiące. Przez ten czas będą mogli Pań­stwo korzystać w swoim miej­scu zamiesz­kania ze specjal­nego i spraw­dzonego sys­temu odchudzającego, na który złożą się programy dietetyczne i trenin­gowe. Każdy będzie dopasowany do indywidual­nych potrzeb i moż­liwo­ści uczest­nika akcji oraz sys­tematycz­nie modyfikowany wraz z kolej­nymi postępami.

Do drugiego etapu przejdą wszyscy, którzy speł­nią prze­widziane w regulaminie zadania. W czasie tej czę­ści kon­kursu znowu będą mogli liczyć Pań­stwo na profesjonalne i kom­plek­sowe wspar­cie, a także dofinansowanie.

Na końcu z grona uczest­ników rywalizacji wybierzemy 50 pilotów akcji. Dla nich mamy przy­gotowaną nad­zwyczajną ofertę. Pilot przez pół roku będzie mógł bez­płat­nie korzystać ze wszyst­kich moż­liwo­ści, jakie daje Gaca Sys­tem. Stanie się przed­stawicielem akcji i weź­mie udział w profesjonal­nej sesji zdjęciowej. Otrzyma także zestaw suplemen­tów wspomagających proces odchudzania. To jesz­cze nie koniec. Po zakoń­czeniu odchudzania uczest­nicy roz­poczynającej się akcji zyskają nie tylko zdrowie i spraw­ność, ale także szansę zatrud­nienia w stabil­nej i roz­wijającej się fir­mie. Zapraszamy.

Pamiętaj, że nawet jeśli nie uda Ci się zdobyć nagrody głów­nej i zostać pilotem, to i tak będziesz zwycięzcą. Zyskasz moż­liwość prze­życia wspaniałej przy­gody i będziesz mógł realizować spraw­dzony i skuteczny program odchudzania, a dzięki uzyskanym dofinan­sowaniom znacząco poprawisz swój domowy budżet.


 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu