Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


800 osób przy­stąpiło do walki z otyło­ścią w ramach II edycji międzynarodowej akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie, z której skorzystały tysiące osób w Pol­sce i na świecie. Stawką rywalizacji jest nie tylko odzyskanie zdrowia, ale także pół roku bez­płat­nego odchudzania oraz inne cenne nagrody.


W tym roku specjal­nie dla Pań­stwa zmieniliśmy zasady akcji. Postanowiliśmy dać szansę zmierzenia się z otyło­ścią jak naj­więk­szej licz­bie osób. Dlatego dla wszyst­kich chęt­nych przy­gotowaliśmy specjalną ofertę pomocy, która pozwoli okieł­znać otyłość. Naszą akcję podzieliliśmy w tym roku na etapy. Pierw­szy będzie trwać trzy miesiące. Już w tym czasie możecie Pań­stwo spo­dziewać się nie­samowitych rezul­tatów. Wystar­czy jedynie kon­sekwent­nie stosować się do wytycz­nych Gaca Sys­tem, jakie będą Pań­stwo otrzymywać co dwa tygo­dnie, a efekty przyjdą same.

Już w pierw­szym tygo­dniu zacznie się proces utraty wagi. To będzie dopiero początek rewolucji. Kilogramy będą top­nieć z tygo­dnia na tydzień, a zamiast nich będzie pojawiać się ener­gia i dobre samopoczucie.

Za trzy miesiące zacznie się drugi etap rywalizacji. Aby móc awan­sować do niego, trzeba speł­nić następujące wymagania: przy­naj­mniej raz w ciągu kwar­tału przyjechać na wykład do Lublina, napisać do nas list opisujący swoją historię i dodać zdjęcie swojej aktual­nej syl­wetki oraz potwier­dzenie wagi począt­kowej od lekarza rodzin­nego, wykonać odpowied­nie badania, pod koniec pierw­szego etapu uzyskać 10 procen­towy spadek wagi oraz zachęcić 10 osób do realizacji odchudzania z nami (weryfikacji dokonamy na pod­stawie programu lojal­no­ściowego w por­talu SOS-​Odchudzanie).

To naprawdę nie są trudne zadania. Osoby, które obawiają się, że nie zdążą zrzucić pożądanej ilo­ści tłusz­czu, powinien uspokoić przy­kład Jacka Bor­kow­skiego. W ciągu pierw­szego miesiąca korzystania z Gaca Sys­tem zdołał on zmniej­szyć swoją wagę aż o 29,9 kg, a po trzech miesiącach odchudzania był lżej­szy o 56,9 kg.

Nie ukrywam, że jestem bar­dzo ciekaw jestem, jak w tym roku będzie wyglądał proces odchudzania wśród uczest­ników drugiej edycji akcji. Już teraz nie mogę doczekać się wiadomo­ści o Pań­stwa suk­cesach i postępach w okieł­znaniu otyło­ści. Moż­liwość obser­wacji, jak wraz z poprawą syl­wetki odzyskują Pań­stwo zdrowie i radość życia, jest dla mnie naj­więk­szą satys­fak­cją i rado­ścią. Program Gaca Sys­tem jest już realizowany od ośmiu lat. Dotych­czas skorzystało z niego ponad 20 tysięcy osób.

Łączna suma spalonych kilogramów to aż 70 tysięcy. Gaca Sys­tem działa na każ­dego, bez względu na płeć i wiek. Naj­star­sze osoby, które jak dotąd skorzystały z programu, mają 82 lata: ona schudła 30, a on 17 kilogramów. Należy także nad­mienić, że korzystać z naszych porad mogą także osoby z problemami zdrowot­nymi, które często już po kilku miesiącach współ­pracy z nami odnotowują nie tylko poprawę zdrowia, ale także ustąpienie wielu dolegliwo­ści m.in. cukrzycy, nad­ciśnienia czy niewydolności serca.

Do skutecz­ność Gaca Sys­tem prze­konały się nie tylko osoby miesz­kające w Pol­sce. Stale z naszej pomocy korzystają osoby z Nie­miec, Wiel­kiej Brytanii, Stanów Zjed­noczonych, Austrii, Fran­cji i Kanady. Jak na razie naj­więcej osób korzystających z programu mieszka w Wiel­kiej Brytanii, w której odchudza się z nami aż 537 osób.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu