Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Sos-odchudzanie - portal z certyfikatem "Użyteczna strona"

26 maja 2012

Kon­rad Gaca i Mar­cin Gogłoza – pomysłodawca por­talu sos​-odchudzanie​.pl

„Użyteczna strona” to cer­tyfikat który jest gwaran­cją prze­strzegania zasad mających na celu budowanie wygod­nej i przyjaznej witryny. Udział w projek­cie to nie­po­wtarzalna okazja, by pod­czas audytu przeanalizować własne strony inter­netowe i poprawić ich funk­cjonal­ność tak aby zapew­nić naj­wyż­szą satys­fak­cję swoim e-​klientom .

Aby go otrzymać nasz por­tal www.sos-odchudzanie prze­szedł kom­plek­sowy proces badawczy .

Strona www​.sos​-odchudzanie​.pl została nagrodzona za kon­sekwentne dążenie do wysokiej jako­ści i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom użyt­kow­ników. Jest wykonana w przyjazny spo­sób, tworzy silną więź z użyt­kow­nikiem i budzi duże zaufanie.

Statuetkę godła i cer­tyfikat programu odbieram z wielką rado­ścią i dumą, mówił 23 maja prezes Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Kon­rad Gaca w war­szaw­skich Złotych Tarasach. Zapew­nił, że będzie to dodat­kową mobilizacją do jesz­cze inten­syw­niej­szej pracy i szukania kolej­nych innowacyj­nych roz­wiązań w kierunku polep­szenia jako­ści obsługi i zadowolenia klientów.


Wśród tegorocz­nych laureatów znalazły się m.in : Euro AGD, Castorama Pol­ska sp. z o. o, Minister­stwo Gospodarki za stronę mg​.gov​.pl, Warta S.A, oraz Welt­bild Pol­ska Sp. z o.o.


Cer­tyfikat Programu Użyteczna Strona realizowanego przez Fun­dację Obser­watorium Zarządzania akredytowany jest przez Związek Pracodaw­ców Branży Inter­netowej IAB Pol­ska. Patronat honorowy nad programem objęło Minister­stwo Gospodarki oraz Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przedsiębiorczości.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu