Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Trener gwiazd?- wywiad z Konradem Gacą.

Czy jest Pan trenerem gwiazd?

Oferuję opiekę wszyst­kim Polakom, którzy tego potrzebują. Nie­zależ­nie od miej­sca zamiesz­kania, wieku, czy profesji, czy tego ile kilogramów mają do zrzucenia. Nie trzymam zdobytej wiedzy pod kor­cem udostęp­niając ją wyłącz­nie wybranym. A specjalizuję się w zwal­czaniu otyło­ści naj­wyż­szego stopnia.

„Chudotwórca”, mówią o Panu pod­opieczni, a co Pan na to?

Jest mi bar­dzo miło, że tak mnie postrzegają, a fak­tycz­nie wielu z nich w ciągu kilku miesięcy naszej wspól­nej pracy pozbywa się kil­kudziesięciu kilogramów odzyskując zdrowie i nienaganną figurę.

Z Pana wiedzy korzystają m.in. mistrzyni tańca Iwona Pavlović i wokalistka Danuta Błażejczyk.

Iwona Pavlović schudła 18 kg w 4 miesiące, zyskała mnóstwo ener­gii i rewelacyjną formę. Utrzymuje ją bez specjal­nego trudu już drugi rok i wciąż jest pod moją opieką. Danuta Błażej­czyk po pół roku jest już o 30 kg lżej­sza i jak sama mówi, dostała skrzydeł, a jej głos nie stracił siły wyrazu. Obie panie są jesz­cze pięk­niej­sze niż kiedyś i… zostały ambasador­kami programu. Roz­poczęło z nami odchudzanie wielu celebrytów i osób ze świata mediów; nie wszyscy będą chcieli pokazać swoją metamor­fozę, ale mam nadzieję, że wielu z nich stanie się ambasadorami naszej akcji…

Czy stosowanie Pana autor­skiego programu wymaga wielu wyrzeczeń?

Zdecydowanie daje więcej rado­ści. Obser­wując osoby, które odchudzam, widzę, jak stają się pełné ener­gii i szczę­ścia. Efekty nie przy­chodzą same, ale program trenin­gowy i żywieniowy dostosowywany jest indywidual­nie, może go więc przejść prak­tycz­nie każdy. Wiele osób mówi mi, że jest to dla nich wręcz proste.

Ile można z Panem schud­nąć w ciągu, załóżmy, 10 miesięcy i jak to wpływa na zdrowie?

Mamy przy­kłady, że nawet ponad 100 kg: Mar­cin Makar­ski z Radzynia Pod­laskiego –minus 117 kg, Jacek Bor­kow­ski z Łodzi –minus 102 kg. Bar­dzo często nasi pod­opieczni chudną po kil­kadziesiąt kilogramów np.: Mał­gorzata Pasz­czyk spod Lublina 97,5 kg, Grzegorz Grom­nica z Zabrza 71,5 kg, Marta Piskor z Katowic 67 kg, Ola Lewiń­ska z Wej­herowa 53 kg, Mate­usz Binarsch z Poznania 61 kg, Tomasz Banachowicz z Wielenia 56,90 kg, Karolina Król-​Zglinicka z War­szawy 50 kg i nasi liderzy m.in. Renata Zajko i Anna Całka po 82 kg, a Krzysz­tof Paw­łow­ski i Bar­tek Zembrzuski po 90 kg. Wszyst­kim to wyszło na zdrowie. Wraz z ubyt­kiem kilogramów znika wiele chorób, takich jak nad­ciśnienie czy cukrzyca typu II i zupeł­nie zmienia się profil psychologiczny tych osób. Oni są już innymi ludźmi.

Jakie są wizualne efekty odchudzania i na jak długo są osiągane?

Efekty są wspaniałe, a osiągane są na zawsze, pod warun­kiem, że dochodzimy do nich przez zmianę stylu życia, wdrażając umiar­kowane jedzenie i ruch na stałe. Ćwiczenia nie tylko roz­ładowują stres, poprawiając nastrój, ale i przy­spieszają metabolizm, for­mują syl­wetkę i pozwalają na utrzymanie jędr­nego ciała.

Miesz­kańcy innych regionów zazdrosz­czą Lubelsz­czyź­nie, że jest stolicą odchudzania?

Owszem, zazdrosz­czą przede wszyst­kim naszego Cen­trum Odchudzania, które jest miej­scem unikatowym na europej­ską skalę, bo skierowane tylko na walkę z otyło­ścią. Myślę, że bar­dzo trafne jest stwier­dzenie, że Lubelsz­czyzna jest stolicą walki z otyło­ścią a nasze Cen­trum Odchudzania – Cen­tral­nym Ośrod­kiem Walki z Nad­wagą. Nasz program odchudzający realizowany na całym świecie. Naj­więcej osób odchudza się z nami w Stanach Zjed­noczonych, Kanadzie, Wiel­kiej Brytanii, Niem­czech, ale rów­nież w tak odległych i unikatowych miej­scach jak Australia, Pekin czy Tadżykistan.

Co Pan zaleci tym, którzy bez­skutecz­nie próbowali już wielu diet?

Zaufaj­cie naszej wiedzy i uwierz­cie w siebie. Z fachową pomocą dacie radę osiągnąć założony cel. Poprawi się kom­fort waszego życia. Sprawdźcie nas!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu