Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Tu zrealizujesz marzenia! Centrum Odchudzania Konrada Gacy Spa & Wellness już otwarte!

Kil­kuset lublinian, przy­byłych na oficjalne otwar­cie nowego Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy Spa&Wel­l­ness w lubel­skiej Galerii Gala, mogło podziwiać naj­nowocześniej­szy sprzęt do ćwiczeń, strefę SPA z jacuzzi i jedną z naj­więk­szych w Pol­sce łaźni parowych oraz gabinet kosmetyczny Norel.

Głów­nym elemen­tem oficjal­nego otwar­cia była prezen­tacja akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie, którą poprowadził Kon­rad Gaca, prezes Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią Fat­kil­lers oraz jej pomysłodawca.

To cen­trum jest speł­nieniem naszych planów o stworzeniu ośrodka na naj­wyż­szym europej­skim poziomie. Miej­sca, w którym nie­zależ­nie od wieku, stanu zdrowia i ilo­ści kilogramów do zrzucenia, w kom­for­towych warun­kach będzie można realizować mój autor­ski program odchudzający. Wybraliśmy Lublin, jako lokalizację, ponie­waż tutaj akcja, dziś już o międzynarodowym zasięgu, miała swój początek – pod­kreślał Konrad Gaca.

Zaproszeni goście mogli poroz­mawiać z ambasadorką akcji Iwoną Pavlović, która pod okiem Kon­rada Gacy schudła 18 kilogramów. – Mam nadzieję, że nie będziecie zakoczeni widząc mnie w lubel­skim Cen­trum na rowerku. Przyjeż­dżam, co miesiąc na kon­sul­tacje do Kon­rada i ćwiczę razem z Wami. Ładuję się ener­gią i gdy wracam do Olsz­tyna, jest mi o wiele łatwiej – mówiła pod­czas otwar­cia Iwona Pavlović.

Atrak­cją wieczoru był mini recital Danuty Błażej­czyk, która została kolej­nym ambasadorem naszej akcji. – Jestem bar­dzo szczęśliwa, że znalazłam się w rodzinie Kon­rada Gacy. Schudłam 14 kg w nie­całe dwa miesiące i to dodało mi skrzydeł. Czuję, że każdy kolejny dzień jest pięk­niej­szy, właśnie dzięki temu że jestem szczuplej­sza. Prze­szłam w życiu wiele diet, ale gdy zobaczyłam efekty pod­opiecz­nych Kon­rada Gacy, po powrocie do domu wyrzuciłam wszyst­kie książki o odchudzaniu i postanowiłam tak jak Iwona Pavlović zaufać Kon­radowi Gacy. Po raz pierw­szy pod­czas odchudzania czuję się kom­for­towo. Doświad­czam olbrzymiego wspar­cia i mam nadzieję, że wytrwam. Zarówno ja jak i mój mąż oraz córka, którzy rów­nież odchudzają się pod okiem Pana Kon­rada – mówiła Danuta Błażejczyk.

Nowe Cen­trum Odchudzania to miej­sce, w którym można odzyskać nie tylko zdrowie i formę fizyczną, ale także zadbać o relaks i urodę. W Klubie Fat­kil­lera można odpocząć po treningu roz­siadając się na wygod­nych kanapach lub zagrać w bilard. Strefa SPA jest wyposażona w jacuzzi, saunę, łaźnię parową oraz prysz­nice wrażeń. Natomiast w Gabinecie Patronac­kim firmy Norel, zadbamy o kon­dycję naszej skóry. W bogatej ofer­cie gabinetu znaj­dują się zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało – rów­nież zabiegi wyszczuplające i ujędr­niające przy zastosowaniu innowacyj­nej maszyny Eximia, którą posiada tylko 2 ośrodki w Pol­sce – wykorzystującej połączenie zaawan­sowanych tech­nologii: ultraporacji kawitacyj­nej oraz endoliftu. Dodat­kowa oferta dostępna jest nie tylko dla osób odchudzających się.

Na koniec zaprezen­towany został spot reklamowy z udziałem pod­opiecz­nych Kon­rada Gacy, pokazujący osiągnięte przez nich efekty. Wzruszający utwór z prze­słaniem skom­ponowany przez Krzysz­tofa Patoc­kiego, który słyszymy w tle, jest prezen­tem dla wszyst­kich osób, które wzięły udział w programie i odmieniły swoje życie, a jed­nocześnie hoł­dem dla Israela Kamakawiwo’ olé, często nazywanego “Łagod­nym Olbrzymem” – wspaniałego muzyka pochodzącego z Hawajów. Ważył on 343 kilogramy przy wzro­ście 188 cm. Nikt nie był w stanie mu pomóc w walce z tak olbrzymią otyło­ścią. Zmarł w wieku 38 lat.

Na marzenia nigdy nie jest za późno – popłynęły na koniec słowa Kon­rada Gaca z ekranu – Tobie też mogę pokazać jak je zrealizować. Tak, to reklama, ale to praw­dziwi ludzie i praw­dziwe historie. Możesz ich spo­tkać i zapytać!
 

Zapraszamy!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu