Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Chud­nij ze smakiem” to kon­kurs, który oprócz szansy zdobycia cen­nych nagród pozwala powięk­szać wiedzę na temat zdrowego stylu życia. W grud­niu czekamy na propozycje prze­pisów na chleb, przy­gotowany zgod­nie z założeniami Gaca Sys­tem. Autorzy naj­lep­szych otrzymają nagrody. Na prze­pisy czekamy tylko do dzisiaj!

Nasz kon­kurs został podzielony na etapy. Oprócz nagród miesiąca zaplanowaliśmy także wręczenie głów­nego wyróż­nienia, czyli tytułu Mistrza Zdrowego Gotowania i trzech tysięcy złotych. W grud­niu zbieramy Wasze spo­soby przy­rządzania zdrowego chleba. Skład­niki, z jakich można korzystać w trak­cie jego przy­gotowania, znaj­dziecie w ramce obok. Jeśli ktoś nie ma jesz­cze pomysłu na swoją recep­turę, być może zain­spiruje go prze­pis zaproponowany przez Barka Zembrzuskiego.

Pamiętacie Bartka? Pisaliśmy o nim wielo­krot­nie. Kiedy zaczynał korzystać z Gaca Sys­tem, ważył aż 190 kg. Był wrakiem człowieka. Teraz jest już cał­kiem inny. Nie tylko schudł 90 kg, poprawił stan zdrowia i samo­poczucie, ale, co naj­waż­niej­sze, utrzymuje wagę już od trzech lat. Wie już, jakich błędów żywieniowych nie należy popeł­niać. Wie także, że gdy już się prze­szło cały proces odchudzania, zdrowe jedzenie może być przyjem­no­ścią. Nie wierzycie? Spróbuj­cie polecanego przez niego chleba wieloziarnistego. 

Podany dzisiaj prze­pis pozwoli przy­gotować pożywne i zdrowe, ale także wysoko kaloryczne danie. Dlatego pamiętajmy, aby jeść je z umiarem. Na szczę­ście są to zdrowe kalorie, które pozwolą naszemu organizmowi zdobyć wiele cen­nych skład­ników, wpływających korzyst­nie na funk­cjonowanie organizmu.

Pod­stawą każ­dego chleba jest dobór odpowied­niego rodzaju mąki. Pszenne dają pieczywo, których biel idzie w parze z brakiem war­to­ści. Dlatego lepiej szukać innych. Tym razem będziemy potrzebować dwóch rodzajów. Pierw­sza odmiana to mąka żytnia. To ona powoduje, że po zjedzeniu pieczywa razowego jesteśmy dłużej syci i nie musimy pod­jadać, co więcej, dzięki mące razowej przy­śpieszymy naszą prze­mianę materii. Mąka żytnia powoduje także poprawę gospodarki węglowodanami oraz może korzyst­nie działać na pod­niesienie odpor­no­ści. Ist­nieją badania, które dowodzą, że stała kon­sump­cja pieczywa razowego (oczywi­ście w roz­sąd­nych ilo­ściach) przy­czynia się do obniżenia poziomu tzw. złego cholesterolu. Natomiast duża ilość mąki gryczanej nada bochen­kowi nie tylko ciem­niej­szą barwę i gorycz­kowaty posmak, ale jest także źródłem witamin z grupy B, soli mineral­nych oraz przeciwutleniaczy.

Płatki owsiane to dla wielu osób pod­stawowy skład­nik śniadań; uwiel­biają je osoby, które poznały ich dobroczynny wpływ w czasie korzystania z Gaca Sys­tem. Nie mogło ich zabrak­nąć w tym prze­pisie. Ich obec­ność sprawi, że nasz organizm otrzyma pokaźną dawkę błon­nika, co korzyst­nie wpłynie na pracę układu pokar­mowego oraz zapewni długo odczuwalne poczucie najedzenia. Jakby tego było jesz­cze za mało, to na dodatek płatki dobrze regulują poziom glukozy oraz złego cholesterolu. Zawarty w nich kwas pan­teonowy pomaga roz­prawić się ze zmęczeniem i roz­draż­nieniem oraz poprawi tempo regeneracji. W owsie znaj­dują się także duże, jak na zboże, ilo­ści nie­zbęd­nych nienasyconych kwasów tłusz­czowych, które są skutecz­nym orężem w walce z miażdżycą

Dzięki zawar­tym w nasionach słonecz­nika witaminom możemy liczyć na poprawę wyglądu naszej skóry. W słonecz­niku nie brakuje także magnezu, który korzyst­nie wpływa na funk­cjonowanie układu ner­wowego. Dużo dobrego daje spo­żywanie pestek dyni. To praw­dziwa kopal­nia magnezu i cynku oraz mniej­szych ilo­ści miedzi i żelaza.

Z kolei sezam to wspaniałe źródło wap­nia, który nie tylko wzmac­nia układ kostny, ale także bierze udział w krzep­nięciu krwi, wspomaga pracę mięśni, w tym także tego naj­waż­niej­szego – ser­cowego. Ponadto w ziar­nach sezamu znaj­dziemy witaminy A, B i E, żelazo, cynk i magnez oraz przeciwutleniacze.

Wiele dobrego można powiedzieć o proz­drowot­nym działaniu siemienia lnianego. Jego obec­ność w pokar­mach korzyst­nie wpływa na pracę układu pokar­mowego. Pomaga cier­piącym na chorobę wrzodową, poprawia perystal­tykę jelit, pozwala pozbywać się zaparć oraz powstrzymuje biegunki. Korzyst­nie oddziałuje na umysł. Nie tylko spraw­dza się jako środek zapobiegający objawom demen­cji star­czej, ale także poprawia kon­cen­trację i pamięć. Ma także działanie antynowotworowe.

Chleb wieloziar­nisty


Skład­niki:
400 g mąki gryczanej
100 g płat­ków owsianych
50 g pestek słonecz­nika
50 g sezamu
100 g wyłuskanych pestek dyni
100 g siemienia lnu
50 g droż­dży
100 g mąki żytniej
0,6 l prze­gotowanej, cieplej wody

Spo­sób przy­gotowania:
Mieszamy mąkę i wodę z roz­prowadzonymi droż­dżami, następ­nie dodając pozostałe skład­niki, wyrabiamy luźné ciasto. Wkładamy do blaszki i pozostawiamy do wyrośnięcia na około 15 – 20 minut. Następ­nie pieczemy przez 60 minut w piekar­niku nagrzanym do 190 stopni.*.

*czas i tem­peratura mogą róż­nić się w zależ­no­ści od piekarnika

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu