Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Wszystko, co chcecie wiedzieć o mądrym odchudzaniu

13 lipca 2013

To lato dla wielu osób może być począt­kiem nowego życia, jakim będzie roz­poczęcie walki z otyło­ścią i złymi nawykami żywieniowymi. Ważné, aby nasze starania nie przyniosły efektu odmien­nego od zamierzonego. Aby nie doszło do tego, należy unikać błędów, jakie popeł­niło wiele osób, które chciały chud­nąć szybko i na własną rękę.

Dla wielu osób Gaca Sys­tem jest pierw­szym kom­plet­nym i skutecz­nym programem, który pozwolił im pokonać problemy związane z nad­wagą, a także wskazał, jak w przy­szło­ści nie dopu­ścić do powrotu tych kłopotów. Nie­stety wiele tzw. cudow­nych diet ma jeden cel: w jak naj­krót­szym czasie doprowadzić stosującego do utraty wagi. Nikt nie liczy się z kon­sekwen­cjami takich działań, nikomu też nie przyj­dzie do głowy pokazać, jak taka osoba ma radzić sobie dalej po zakoń­czeniu katorż­niczego programu. Efekt jest łatwy do prze­widzenia. Po skoń­czonym odchudzaniu człowiek zostaje sam, być może chud­szy, ale też z wycień­czonym organizmem i bez cienia pojęcia, jak nie dopu­ścić do powrotu otyło­ści. Taka osoba, chcąc nie chcąc, wraca znów do starych przy­zwyczajeń, szczerze mówiąc, to nie ma nawet innego wyj­ścia, bo nikt jej nie powiedział, jak ma postępować dalej. Mowa była tylko o schud­nięciu. Cel został osiągnięty, a to, co będzie działo się dalej, już autorów cudow­nych diet nie interesuje.

Gaca Sys­tem reprezen­tuje zupełné inne podej­ście do człowieka i jego problemów. Każdy potrzebuje odmien­nej drogi do osiągnięcia zamierzonego celu. Programy dietetyczno – trenin­gowe dobierane są indywidual­nie do każ­dego pacjenta. Osoba korzystająca z Gaca Sys­tem jest pod stałym nad­zorem, stale śledzimy osiągane przez nią wyniki, analizujemy postępy. Dopiero w opar­ciu o te dane prze­kazujemy kolejne zalecenia. Ludzie róż­nią się od siebie na tak wiele spo­sobów, że oferowanie iden­tycz­nej metody dla wszyst­kich, pragnących zacząć żyć zdrowo i cieszyć się życiem, byłoby po prostu nieuczciwością.

Dlatego warto wspo­mnieć o upublicz­nianych w Inter­necie tzw. „dietach Gacy”. Nie można wykluczyć, że są to instruk­cje prze­znaczone dla osób korzystających z Gaca Sys­tem, jed­nak korzystanie z nich może być więcej niż nie­roz­sądne. Albowiem co tak naprawdę wiemy o osobie, która je otrzymała? Czy jest od nas star­sza, młod­sza, wyż­sza, a może niż­sza, na jakim etapie wchodzenia w Gaca Sys­tem się znaj­duje, czy cierpi na jakieś choroby, które mają wpływ na jej spo­sób odżywiania. Biorąc taką dietę stworzoną pod kogoś, możemy zrobić sobie krzywdę, a w naj­lep­szym razie nie odnieść żadnych suk­cesów i znie­chęcić się do zdrowego trybu życia. Taka porażka będzie tylko i wyłącz­nie naszą winą, bo to tak jakby mieć preten­sje do krawca, że nie pasują na nas spodnie uszyte na zupeł­nie innego człowieka. Z dietą jest podob­nie, tyle tylko że korzystanie z nieod­powied­niej może spo­wodować fatalne kon­sekwen­cje dla naszego zdrowia.

Wszyst­kie osoby zain­teresowane mądrym odchudzaniem zapraszam na poniedział­kowy wykład do Gaca Cen­trum w Lublinie, przy ul. Fabrycz­nej 2 w budynku Galerii Gala. Roz­pocz­nie się on o godz.19.30 w sali kon­feren­cyj­nej na trzecim piętrze. W jego trak­cie będzie można dowiedzieć się wszyst­kiego o Gaca Sys­tem, poznać osoby, które go stosowały. Wyjąt­kowo tego dnia dla wszyst­kich osób, które zdecydują się skorzystać z programu mamy nie­spodziankę. Każda z nich otrzyma 100 minut do wykorzystania na terenie naszej strefy SPA, aby odchudzanie stało się jesz­cze przyjemniejsze.

Aby wygrać, trzeba zaufać fachowcowi

Roz­mowa z Mał­gorzatą Żelechow­ską, która dzięki Gaca Sys­tem schudła 84 kg, a obec­nie jest asystentką Konrada Gacy.

Skąd wzięły się Pani kłopoty z otyłością?

Sądzę, że sama je sobie zafun­dowałam, samodziel­nie stosując wiele nie­prze­myślanych diet. Kiedyś ważyłam nie­spełna 70 kg i chciałam stracić, powiedzmy, parę, góra dziesięć kilogramów. Korzystałam wtedy z prze­róż­nych diet, a jedynie, co one mi dawały, to osłabienie mojego metabolizmu. Te wszyst­kie błędy dały o sobie znać po urodzeniu córki. Wtedy moja waga doszła aż do prawie 150 kg. Schudłam, bo trafiłam do pana Kon­rada Gacy. Zro­zumiałam, że są osoby mądrzej­sze od nas, jeśli chodzi o sprawy odchudzania. Wystar­czy tylko im zaufać i trzymać się zaleceń.

Pamięta Pani pierw­szą wizytę w Gaca Centrum?

Doskonale. Podob­nie jak to, kiedy dowiedziałam się o tym, co robi pan Kon­rad Gaca. Była pierw­sza w nocy, kiedy prze­czytałam o zbliżających się wyborach pilotów do V edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Od razu wiedziałam, że to jest coś, na co czekałam. Zaczęłam poszukiwać kolej­nych wiadomo­ści o panu Kon­radzie i im więcej wiedziałam, tym bar­dziej utwier­dzałam się w swoim wyborze. Postanowiłam się zgłosić.

Była Pani pewna, że zostanie pilotem?

Nie aż tak. Wiedziałam jed­nak, że to jest coś, czego szukałam od dawna. Pamiętam, jak na pierw­szym spo­tkaniu z panem Kon­radem, pokazałam mu swoje zdjęcie z czasów, kiedy ważyłam o jakieś 80 kg mniej. Nie mógł mnie na nim znaleźć. Otyłość zmieniła mnie do tego stop­nia. Wtedy obiecał, że pomoże mi powrócić do tam­tego wyglądu, a ja mu zaufałam i ideal­nie weszłam w Gaca Sys­tem. Dieta, ćwiczenia, suplemen­tacja – wszystko realizowałam zgod­nie z zaleceniami i już po 10 miesiącach byłam lżej­sza o 80 kg, a naj­waż­niej­sze jest to, że od tam­tego czasu minęły już 4 lata i nie przy­tyłam, bo oprócz zrzucenia zbęd­nych kilogramów nauczyłam się mądrze żyć i utrzymywać wagę w akcep­towanych dla własnego dobrego samo­poczucia ryzach.

Zmiany, jakie zaszły w Pani życiu za sprawą Gaca Sys­tem, nie sprowadziły się tylko do wagi?

Tak, ja od pierw­szej chwili, gdy dowiedziałam się o akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie, wiedziałam, że chcę tu pracować. Połączenie misji pomagania innym z pracą to było coś, na co czekałam przez wiele lat. Udało się. Teraz mam pracę, w której nie czuję, że pracuję, a która sprawia mi ogromną przyjem­ność i satys­fak­cję. Cieszę się, że mogę choć trochę pomagać panu Kon­radowi w jego działaniach.

Bar­dzo często nasi pacjenci zaglądają lub dzwonią do mnie do sekretariatu: po motywację, po to, żeby się pochwalić wynikiem, albo po prostu pogadać. Bar­dzo lubię te roz­mowy i zawsze wszyst­kich ser­decz­nie do siebie zapraszam, bo wiem, co to znaczy mieć problemy z otyło­ścią, ale też wiem, że można się ich na zawsze pozbyć. Pan Kon­rad Gaca poradzi sobie z każdą ilo­ścią naszych zbęd­nych kilogramów, byleby tylko mu zaufać i chcieć z nim współpracować.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu