Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Ponad czterystu miesz­kań­ców Pomorza przy­szło na czwart­kowy wykład Kon­rada Gacy w Sopocie. Wykład został zor­ganizowany w ramach cyklu wykładów promujących zdrowy styl życia i walkę z otyło­ścią pod patronatem kam­panii Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie.


Celem wykładów jest przede wszyst­kim wzbudzanie motywacji poprzez prezen­tację pozytyw­nych przy­kładów wielu osób, które już okieł­znały swoją otyłość, tracąc od 50 do 110 kilogramów. Drugim waż­nym celem jest edukacja w zakresie wła­ściwego podej­ścia do procesu odchudzania. Spo­tkaniu towarzyszyła bar­dzo miła atmos­fera, obecni byli Ambasadorzy akcji - Iwona Pavlović oraz Alek­san­dra Kobielak.
Pod­czas wykładu Liderzy akcji oraz Piloci z Pomorza opowiadali o swojej drodze do suk­cesu. Wszyscy zostali nagrodzeni grom­kimi brawami, a po wykładzie w kuluarach było wiele pytań i ciekawych dys­kusji. Naj­więcej pozytyw­nych emocji wzbudził występ Jacka Bor­kow­skiego, pilota z Łodzi, który w ciągu 10 tygo­dni z wagi star­towej 264 kg, zbił ponad 50 kg! Wypowiedź Jacka była bar­dzo wzruszająca, pod­kreślała jego chęć suk­cesu, a wielu zebranym na sali jego wynik dodał skrzydeł pokazując, że rzeczy na pozór nie­moż­liwe, stają się osiągalne.
Można było też osobi­ście poroz­mawiać z Kon­radem Gacą oraz jego kon­sul­tan­tami, którzy rów­nież byli obecni na imprezie nie­mal w kom­plet­nym składzie. Dodat­kową atrak­cją wieczoru była moż­liwość otrzymania plakatu z autografem od Iwony Pavlović i Alek­sadry Kobielak.
Chcesz poznać pilotów ze swojego wojewódz­twa, liderów akcji oraz wysłuchać wykładu Kon­rada Gacy? Już teraz zapisz się na wykład w Twoim mie­ście:
www​.chud​niesz​-wygrywasz​.pl/​w​y​klady

Wszyst­kim uczest­nikom wykładu w Sopocie ser­decz­nie dziękujemy za tak liczne przy­bycie (ponad 400 osób!) i wspaniałą atmos­ferę. Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy w Was chociaż odrobinę motywacji do walki o siebie.

 Klik­nij na zdjęcie i zobacz galerię z wykładu w Sopocie

Więcej infor­macji już w przy­szły piątek w regional­nych wydaniach Pol­skapresse.

dziennikbaltycki_1.jpgdzienniklodzki.jpg dziennikzachodni.jpg echomiasta.jpg gazetakrakowska_1.jpg gazetawroclawska.jpggloswielkopolski.jpgkurierlubelski.jpg

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu