Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zapraszamy na finał "Metamorfoz Ślubnych"

15 listopada 2012

Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy będzie gościć na X Tar­gach Ślub­nych, które odbędą się w dniach 17 – 18 listopada br. w Cen­trum Targowo-​Wystawienniczym w Lublinie. Zapraszamy szczegól­nie w nie­dzielę, w godzinach od 12.00 do 16.00. W tym dniu o godz. 12.30, zaprezen­tujemy finałową parę kon­kursu „Metamor­fozy Ślubne”. Organizatorem kon­kursu jest Instytut Zdrowia i Urody BON­SAI a part­nerami salon odzieżowy Ada i Adam oraz nasze Cen­trum Odchudzania.

Nasze Cen­trum w for­mie zabawy zor­ganizuje kon­kurs dla osób odwiedzających Targi Ślubne. Będzie w nim można wygrać cenne nagrody. War­tość ich to kwota ok. 2 tysięcy złotych.

Już w listopadzie wracają Targi Ślubne oraz Salon Mody i Urody – lep­sze niż kiedykol­wiek, w jubile­uszowej odsłonie. Będzie to doskonała okazja do poznania obowiązujących tren­dów w stylizacjach ślub­nych, ale nie tylko. To także moż­liwość oszczędzenia czasu i wysiłku w poszukiwaniu poszczegól­nych elemen­tów koniecz­nych do organizacji ślubu i wesela, ponie­waż dzięki wyjąt­kowej tar­gowej ofer­cie wystaw­ców wszyst­kie te szczegóły spraw­dzić będzie można w jed­nym miej­scu i czasie. 

Targi Ślubne łączą staran­nie dobranych wystaw­ców z regionu lubel­skiego i pozostałych czę­ści Pol­ski oferujących wszystko, co potrzebne jest do zor­ganizowania Wiel­kiego Dnia – od wspaniałych ciast i tor­tów, przez prze­piękne kom­pozycje kwiatowe, nie­zwykłe miej­sca weselne, po szyte na miarę lub gotowe suk­nie ślubne i gar­nitury! Na tar­gach czekać będą także specjali­ści od planowania i organizacji ślubów i wesel, instytucje finan­sowe, producenci i projek­tanci strojów i dodat­ków nie tylko na ten wielki dzień. Myślę, że znaj­dzie się coś dla każ­dej panny młodej i na każdy budżet – komen­tuje Mag­dalena Gol­diszewicz, koor­dynator imprezy. Dodat­kowo, każda kobieta, która przyj­dzie na Targi Ślubne, Salon Mody i Urody będzie mogła skorzystać bez­płat­nie z usług brafit­terek specjal­nie prze­szkolonych pod kątem profilak­tyki raka piersi, a także dietetyków i psychologów, a więc nie tylko dobierzecie wła­ściwy roz­miar biustonosza, będzie także okazja, aby zadbać o spo­kojną i zdrową przy­szłość na nowej drodze życia – dodaje.

Na scenie zobaczyć będzie można finalistów Metamor­foz Ślub­nych, którzy pod okiem specjalistów przy­gotowują się do swojego wielkiego dnia.

Przy­gotowano rów­nież specjalną nie­spodziankę dla bohaterek drugiego planu – bo prze­cież Mamy to nie tylko cenny głos dorad­czy. Wszyst­kie przy­szłe Teściowe można zgłaszać do kon­kursu– nie­spodzianki z cenną nagrodą – Metamor­foza Mamy! Zwycięska Mama, otrzyma super pakiet: cykl zabiegów na twarz, kon­sul­tacje i opiekę dietetyka oraz zaprojek­towaną i uszytą specjal­nie dla niej kreację!

Wszyscy Zaręczeni mogą wziąć udział w Warsz­tatach dla nowożeń­ców– krót­kie szkolenia i porady o tym

  • jak w fer­worze przy­gotowań wytrzymać ze sobą?
  • jak pięk­nie wyglądać pod­czas uroczystości,
  • jak zbudować pew­ność siebie pod­czas wystąpień publicznych,
  • co jest ważné przy wyborze sukni i garnituru,
  • jak i kiedy zadbać o sylwetkę

oraz inne fascynujące tematy, dzięki którym TEN dzień na zawsze pozostanie w pamięci Pań­stwa Młodych i gości.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu