Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zdradź na wołowinę sposoby - zdobądź cenne nagrody

6 kwietnia 2013

Odpowied­nio przy­gotowana wołowina to doskonały spo­sób na znakomite zdrowie i roz­kosz dla pod­niebienia. Dlatego w kwiet­niu, w ramach kon­kursu „Chud­nij ze smakiem”, czekamy na Wasze pomysły na dania z wykorzystaniem tego mięsa. Tradycyj­nie nagrodzimy autorów naj­ciekaw­szych prze­pisów, zgod­nych z założeniami Gaca System.

Kwiecień to dla wielu osób czas, kiedy ostro zabierają się do trenin­gów. Aby wysiłek przyniósł nam korzy­ści, powinien iść w parze z wła­ściwą regeneracją, a o tej nie mamy nawet co marzyć, jeśli nie zadbamy o odpowied­nio skom­ponowaną dietę. Jed­nym ze skład­ników dań powinna być wołowina. Tak, wołowina, która od lat ma fatalną „prasę” i tzw. „fachowcy” zarzucają jej szkodliwy wpływ na zdrowie. Koron­nym argumen­tem prze­ciw­ników jest duża ilość tłusz­czu w wołowinie. Rzeczywistość, jak to zwykle bywa, jest inna: ten rodzaj mięsa spo­żywany w racjonal­nych ilo­ściach jest nie tylko nie­szkodliwym, ale wręcz pożądanym skład­nikiem diety. Jeśli chodzi o zawar­tość tłusz­czu, to trzeba przy­znać, że jest go znacz­nie więcej niż w kur­czaku. W wołowinie znaj­dziemy także kwas linolowy (CLA). To ta sub­stan­cja według badaczy może powodować reduk­cję otłusz­czenia, szczegól­nie w okolicach brzucha, pomagać hamować roz­wój nowotworów. Dzięki spo­żywaniu CLA poprawi się także nasza odpor­ność i łatwiej będziemy sobie radzić z alergiami.

Osoby trenujące powinny pamiętać, że mięso wołowe to znakomite i naturalne źródło kreatyny. To związek, który pomaga zwięk­szyć siłę, poprawić regenerację oraz odpowiada za dobry stan mięśni, chroniąc je przed katabolizmem, na który szczegól­nie są narażone osoby inten­syw­nie ćwiczące i będące na diecie redukcyjnej.

Nadal nie­prze­konani do zjedzenia por­cji wołowiny? Może kolejny argument sprawi, że zmienią Pań­stwo zdanie. To mięso zawiera wiele waż­nych związ­ków. Któż nie słyszał o l-​karnitynie. To związek, o którym czytali chyba wszyscy, którzy mieli do czynienia z profesjonal­nym odchudzaniem lub uprawianiem sportu. To ona pomaga w reduk­cji tkanki tłusz­czowej i w natural­nej postaci występuje w wołowinie. W niej także znaj­dziemy pokaźną dawkę żelaza i to w wyjąt­kowo dobrze przy­swajal­nej postaci, czyli tzw. żelazo hemowe. Pamiętajmy, że już nie­wielki deficyt tego pier­wiastka może odbić się nie­korzystanie na naszej kon­dycji. Ponadto żelazo jest odpowiedzialne m.in. za utrzymanie wła­ściwego poziomu metabolizmu, trans­port tlenu, prze­noszenie elek­trolitów. W mięsie wołowym znaj­dziemy także znaczne ilo­ści cynku oraz witamin z grupy B.

Trzeba także dodać, że regularne spo­żywanie wołowiny może pomóc panom nie tylko na treningu i w pozbywaniu się otyło­ści, ale także w sypialni. To czer­wone mięso jest bogate w aminokwas o nazwie arginina, który odpowiada za produk­cję tlenku azotu – sub­stan­cji odpowiedzial­nej za roz­szerzenie się naczyń krwionośnych.

Na koniec zostawiliśmy dwa naj­waż­niej­sze powody, dla których warto pamiętać o wołowinie. Po pierw­sze, jest ona bar­dzo dobrym źródłem białka o wysokiej war­to­ści biologicz­nej (w stugramowej por­cji znaj­duje się około 19 gram protein). Po drugie, wołowina znakomicie smakuje. Wpraw­dzie czasem trzeba nad nią się napracować, ale ten trud się opłaca.

Czekamy na Pań­stwa propozycje dań z wołowiny. Naj­lep­sze nagrodzimy bez­płat­nym 28– dniowym dostępem do plat­formy dietetyczno-​treningowej Gaca Sys­tem, a ich autorzy będą mieli szansę zdobyć tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania i trzy tysiące złotych.

Razowe spaghetti z wołowiną wg Kon­rada Gacy

25 dkg mielonej wołowiny
20 dkg warzyw np. mieszanka leczo
2 łyżki kon­cen­tratu pomidorowego bez soli
Przy­prawy: zioła dal­matyń­skie, pieprz naturalny, czosnek, kruszone chili
80 dkg makaronu razowego

Mieloną wołowinę przy­prawiamy ziołami dal­matyń­skimi, pieprzem natural­nym, czosn­kiem, i kruszonym chili. Wrzucamy na roz­grzaną patel­nię bez­tłusz­czową i prażymy pod pokrywą, co chwila mieszając. Warzywa gotujemy na parze i dodajemy do nich roz­robiony z wodą kon­cen­trat pomidorowy, a następ­nie łączymy z prażącą się na patelni wołowiną. Całość dusimy pod przy­kryciem na małym ogniu ok. 10 minut, co jakiś czas mieszając i w razie potrzeby dolewając wody. Makaron razowy przy­gotowujemy wg prze­pisu i polewamy go sosem.

SKŁAD­NIK główny:

wołowina

SKŁAD­NIKI DODAT­KOWE:

Warzywa świeże lub mrożone

owoce świeże, mrożone lub suszone

mięso: wieprzowina, cielęcina, kurczak, indyk

jajka

jogurt

kefir

mleko

cukier brzozowy

bakalie

miód

Mąki: gryczana, kukurydziana, orkiszowa, owsiana, ryżowa, sojowa, żytnia.

Płatki: owsiane, żytnie, orkiszowe, kukurydziane.

Otręby: owsiane, żytnie

olej lniany, rzepakowy, oliwa z oliwek

przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli

kiełki

drożdże

SPO­SÓB PRZY­RZĄDZANIA:

każdy oprócz: smażenia i dodawania soli oraz cukru.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu